Cultuur

Al heel lang, elk geval sinds de jaren ’70 toen actiegroepen de moedwillige vernieling van grote delen van de historische binnenstad ten behoeve van de snelweg A1 hebben weten te voorkomen gaat Deventer prat op zijn rol als cultuurstad met een rijk historisch erfgoed. En terecht!

Tegen kunst en cultuur kun je op verschillende manieren aankijken.

Ten eerste is er wat je maar best het Neanderthaler perspectief kan noemen: Kunst en cultuur, wat koop je ervoor? Een duur speeltje, geldverspilling dóór en vóór een verwaande elite. Landelijk is deze zienswijze nogal in zwang bij sommige luidruchtige segmenten aan de rechterzijde van het politieke veld. Hier in Deventer wordt deze ‘’visie’’ gelukkig niet breed gedragen.

Veel gebruikelijker in onze gemeente is een andere, zinnigere benadering. Cultuur wordt wel degelijk als positief en belangrijk gezien. Maar dan toch in de eerste plaats als een instrument, als onderdeel van een ‘’bredere’’ economische visie. Jazeker, we moeten inzetten op goede culturele voorzieningen, we moeten goed zorgen voor ons erfgoed. Een troefkaart in onze ‘’stadsmarketing’’. Belangrijk voor het vestigingsklimaat van kwaliteitsbedrijven, onmisbaar voor het toerisme. Plat gezegd ‘’het kost niet alleen maar geld, het brengt ook wel degelijk geld in het laatje’’.

Op zich valt hier niets op af te dingen, wij onderschrijven dit van harte. MAAR……. – en dat brengt ons bij onze eigen visie als Deventer Sociaal – CULTUUR IS ZOVEEL MEER! Wij zien cultuur als een basisrecht voor iedereen. Cultuur in de ruimste zin, in alle verscheidenheid, maakt ons vitaler en actiever, verrijkt ons leven, verruimt onze blik. Maakt ons meer mens. ”Ons”, dat is niet alleen de ‘’elite’’, de“ingewijden”. ‘’Ons’’ is iedereen die op wat voor manier dan ook hiervoor openstaat, ieder naar zijn / haar smaak.

Daarom heeft Deventer Sociaal zich in de afgelopen raadsperiode ook op dit terrein krachtig en duidelijk gemanifesteerd. In de komende jaren zal dat zeker niet minder het geval zijn. De laatste jaren is er nogal wat reuring geweest op het gebied van cultuur. Positief, maar helaas ook onnodig negatief. Een aantal belangrijke projecten moeten juist in de komende jaren nog tot een goed einde gebracht worden. We moeten voorkomen dat culturele projecten inzet worden van oneigenlijke poltieke spelletjes. Ook mogen ze niet uit misplaatste bezuinigingsdrift tegen elkaar uitgespeeld worden.

Vier belangrijke ontwikkelingen hadden en hebben onze bijzondere aandacht:

Nieuwbouw bibliotheek

Dankzij een goede aanpak heeft dit project het minste hoofdbrekens/controverse opgeleverd en ligt het goed op schema voor de opening in 2018

Museum- en erfgoedbeleid

Al lange tijd leefde er in onze gemeente de wens het historische en cultureel erfgoed van Deventer op een interessantere, meer tot de verbeelding sprekendere manier te presenteren. Op zich een prima idee. Helaas is men aan die transformatie begonnen met een pijnlijke valse start. Alles moest anders, de bestaande organisatie werd opgeheven, zonder dat men een praktisch werkend alternatief had, zonder een op zijn taak berekende directeur ook. Als bijna enige heeft Deventer Sociaal zich in de Raad hier duidelijk tegen verzet, zonder onmiddellijk succes. Gelukkig heeft de wal intussen het losgeslagen schip gekeerd. Er is ingegrepen, laat maar niet te laat. Er is gekozen voor een zinnige aanpak, een praktische combinatie van vernieuwing en behoud. Sinds deze herstart ontwikkelt de nieuwe organisatie, Deventer Verhaal aantrekkelijke initiatieven, onder zeer goede leiding. We steunen deze ontwikkeling van harte.

Het Speelgoedmuseum is een speciaal onderdeel van dit verhaal. Er is in principe redelijk brede politieke steun voor behoud, maar als het erop aankomt liggen de zaken minder éénduidig. Wij zetten ons in om te voorkomen dat deze zaak in vruchteloze discussies verzandt.

Filmtheater De Viking

Dit waardevolle culturele initiatief heeft van meet af aan last gehad van oneigenlijk politiek getouwtrek. Afgelopen zomer leidde het conflict binnen de coalitie over juist deze kwestie tot een akelig politiek dieptepunt waardoor inhoud en aanzien van de plaatselijke politiek ernstig beschadigd is. Deventer Sociaal heeft zijn sterke afkeuring over de onwaardige gang van zaken uitgesproken. We doen, samen met anderen, alles wat in ons vermogen ligt om dit project binnen afzienbare tijd ondanks alles tot een goed einde te brengen

Het Burgerweeshuis

Activiteiten van het Burgerweeshuis zien wij als van groot belang juist voor de diversiteit, qua inhoud en publiek, van het cultureel aanbod. Deze instelling heeft creatieve plannen voor uitbreiding en verdere vernieuwing. De wil en de voorwaarden zijn daarvoor aanwezig. Aan de politiek is er mede voor te zorgen, dat de nodige middelen beschikbaar gesteld worden. Deze instelling mag niet beknot worden vanwege vergissingen begaan bij andere dossiers. Ook moet er actief gekeken worden naar culturele mogelijkheden voor leeftijdsgroepen jonger dan de gemiddelde bezoeker van het Burgerweeshuis.

Samenvattend: Deventer Sociaal blijft zich inzetten voor een ruim en gevarieerd cultureel landschap. Wij laten ons niet leiden door culturele modegrillen, maar door het lange termijn belang van Deventer.

%d bloggers liken dit: