Onderwijs

Deventer Sociaal is tegen monopolieposities in het onderwijs.

Er moet keuzevrijheid zijn voor het soort onderwijs en de aanbieder.

Het onderwijsaanbod in Deventer mag zich daarom niet beperken tot één grote speler.

De samenwerking tussen scholen, passend onderwijs, jeugdzorg en jeugdbeleid moeten beter op elkaar worden afgestemd.

Ouders moeten betrokken worden bij het maken van een plan van aanpak, hierbij moet de ondersteuningsvraag leidend zijn.

Er moet meer worden ingezet op onderwijs dat aansluit bij de leerling en de vraag vanuit het bedrijfsleven.

De gemeente moet garant staan voor veilige en voldoende vervoersvoorzieningen van en naar school.


Voortgezet en hoger onderwijs moet voor Deventer behouden blijven.


Gebrek aan budget mag er niet toe leiden, dat kinderen in een ongezonde leefomgeving les krijgen.

Er moet gekeken worden naar een andere manier van financiering, om het onderhoud van schoolgebouwen op peil te brengen.

%d bloggers liken dit: