Standpunten-bck

Constructief werken aan een Sociaal Deventer

Het zorgaanbod veranderd ingrijpend, de keuzevrijheid van cliënten staat onder druk.
Deventer Sociaal wil dat de keuzevrijheid gewaarborgd blijft,
De keuze voor het PGB moet mogelijk blijven.
Maatwerkoplossingen dienen in goed overleg met de cliënt te worden aangeboden.
De zorgvraag moet hierbij altijd leidend zijn. We moeten af van het idee dat alle zorg opgevangen kan worden door het eigen netwerk.
Op- en afschalen van zorg moet snel kunnen worden gerealiseerd, wanneer blijkt dat de gekozen maatwerkoplossing niet werkt.
De hoogte van de eigen bijdrages in de zorg moeten worden herzien.
Mensen mijden zorg, de hoge eigen bijdrages voor zorg, leiden tot ongewenste stapelingseffecten.
De onoverzichtelijke wijze van heffen van de eigen bijdrages moet worden gestopt.
Er moet gekeken worden naar de totale uitgave die een cliënt per maand aan zorg doet.
Heffen van eigen bijdrages mag in Deventer niet leiden tot afzien van zorg.
Aanspreekpunt zorg langer behouden.
Inwoners van Deventer zullen nog lang geconfronteerd worden met de gevolgen van het decentralisatiebeleid.
Het zal nog jaren duren, eer we kunnen spreken van een stabiele situatie.
Het is daarom van groot belang dat de gemeente inzicht heeft in hoe beleidskeuzes in de praktijk zijn uitwerking hebben.
Hiervoor heeft Deventer een aanspreekpunt voor de zorg benoemd.
Het aanspreekpunt is een laagdrempelig en onafhankelijk meldpunt voor onze inwoners.
Men kan hier terecht met vragen of klachten of een doorverwijzing naar de juiste hulpverlening.
De informatie vanuit het meldpunt wordt ook gebruikt om beleidskeuzes bij te stellen.
Deventer Sociaal vindt het daarom wenselijk het aanspreekpunt zorg voor een langere periode te behouden .
Mantelzorg is niet gratis.
Deventer Sociaal wil het mantelzorgcompliment weer naar de oude vorm terugbrengen.
Mantelzorg bespaart de gemeente veel geld, elke dag zorgen in Nederland ruim 3 miljoen mensen voor hun chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Deze zorg kan jaren duren, is onbetaald en wordt vaak vanuit een persoonlijke relatie gegeven
Volwaardig mantelzorgen kost ook geld, het mantelzorg compliment is verworden tot een kortingsactie compliment.
Het mantelzorgcompliment dient te bestaan uit een geldelijke vergoeding om mantelzorgers te compenseren.
Voor de wijziging kregen mantelzorgers een vergoeding van 200€ / jaar die vergoeding zien wij graag terug.
Daarnaast kan er gekeken worden naar andere aanbiedingen.

Deventer Sociaal wil een ruim aanbod van jeugdzorg behouden.
Keuzevrijheid voor zorgaanbieder dient te worden gewaarborgd.
We moeten ernaar streven om kinderen uit Deventer, zoveel mogelijk in de eigen regio
van passende zorg te voorzien.
Dit betekent(!!!) waar mogelijk samenwerking met andere steden in de regio stimuleren om het zorgaanbod te kunnen verbreden en kosten te besparen.
Betere samenwerking tussen hulpverlening moet worden gestimuleerd.
We zien nog te vaak dat er geen contact is tussen hulpverleners en bv huisartsen.
Vaak zijn er meerdere hulpverleners betrokken bij de zorg voor een kind,
maar dat nauw contact tussen deze schakels op cruciale momenten ontbreekt.
Het langs elkaar heen werken moet worden voorkomen, het ”een gezin een plan’ aanpak moet daadwerkelijk leidend worden.
De rol van ouders moet sterker worden verankerd in het jeugdbeleid.
Ouderbetrokkenheid moet altijd onderdeel zijn van een plan van aanpak.
De hulp aan jongeren ouder dan 18 jaar moet beter aansluiten op het eerdere zorgaanbod.
Er dient daadwerkelijk sprake te zijn van een warme overdracht.
Instanties laten jongeren niet los totdat er een nieuw zorgplan is opgesteld.

Deventer Sociaal is tegen monopolieposities in het onderwijs.
Er moet keuzevrijheid zijn voor het soort onderwijs en de aanbieder.
Het onderwijsaanbod in Deventer mag zich daarom niet beperken tot één grote speler.
De samenwerking tussen scholen, passend onderwijs, jeugdzorg en jeugdbeleid moeten beter op elkaar worden afgestemd.
Ouders moeten betrokken worden bij het maken van een plan van aanpak, hierbij moet de ondersteuningsvraag leidend zijn.
Er moet meer worden ingezet op onderwijs dat aansluit bij de leerling en de vraag vanuit het bedrijfsleven.
De gemeente moet garant staan voor veilige en voldoende vervoersvoorzieningen van en naar school.
Voortgezet en hoger onderwijs moet voor Deventer behouden blijven.
Gebrek aan budget mag er niet toe leiden, dat kinderen in een ongezonde leefomgeving les krijgen.
Er moet gekeken worden naar een andere manier van financiering, om het onderhoud van schoolgebouwen op peil te brengen.

Deventer Sociaal wil meer aandacht voor ouderenbeleid.
Inkomensproblematiek en het gevoel van onveiligheid worden niet tijdig erkend.
Inwoners van de gemeente Deventer moeten gezond ouder kunnen worden. Wanneer mensen toch ziek worden of beperkingen gaan krijgen, moet dit tijdig gesignaleerd en indien nodig gefaciliteerd worden om grotere problemen te voorkomen.
Ouderen moeten sociale contacten kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan activiteiten (maatschappelijke participatie).
Ouderen met een laag inkomen krijgen met dezelfde rechten en plichten als andere inwoners van Deventer te maken.
(bijvoorbeeld hoge eigen bijdrages voor zorg)
Om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen wil Deventer Sociaal de inkomensafhankelijke ouderentoeslag 65+ herinvoeren.
Ouderen kunnen naar eigen wens en fysieke gesteldheid zelfstandig in eigen huis en/of buurt wonen,
met indien nodig, oproepbare –en betaalbare hulp aan huis. Verlies van zorg en ondersteuning,
langer thuis wonen en de hoge eigen bijdrages leiden in toenemende mate tot vereenzaming en verwaarlozing.
Het percentage ouderen in Deventer bedraagt bijna 17%, Deventer Sociaal vindt dat daar serieus aandacht voor moet komen.

Deventer richt zich in het armoedebeleid op huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstand.
Maar dan weer niet wanneer het individuele inkomenstoeslag betreft.
De fractie van Deventer Sociaal zou graag zien dat er 1 lijn wordt getrokken maar liever nog,
dat er niet wordt gekeken naar vaste inkomensgrenzen maar naar het werkelijk te besteden inkomen.
Deventer gaat er prat op dat er maatwerk wordt geleverd, dan zou dit ook moeten worden toegepast in het armoedebeleid.
Wat wij graag zouden zien, is dat er een opgave wordt gedaan door de hulpvrager waarbij een standaard wordt gehanteerd van vaste lasten waarna er een besteedbaar inkomen over blijft.
De professionals kunnen dit hanteren zonder dat er sprake is van willekeur, op deze manier wordt er maatwerk geleverd zonder uitzonderingen!
Bijzondere bijstand, de fractie van Deventer Sociaal wil ook hier 1 lijn, dus 120% van de geldende bijstandsnorm.
Maar wanneer we uitgaan van besteedbaar inkomen zouden daar bedragen voor moeten staan in plaats van percentages.
Ook pensioengerechtigden moeten dezelfde rechten krijgen als de doelgroep minima.
De fractie van Deventer Sociaal stelt daarom voor, de grens van 65+ voor de duurzame gebruiksgoederenregeling te laten vervallen.

Deventer Sociaal wil een fatsoenlijk beleid voor uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten.
Deventer Sociaal is voor een regelarme bijstand. Dit betekent niet dat alle regels verdwijnen
maar overbodige regels worden afgeschaft, zoals het solliciteren op niet bestaande of niet passende functies.
In de praktijk zien we dat veel uitkeringsgerechtigden in het kader van wederkerigheid het werk doen, dat vroeger door betaalde krachten of WSW-ers werd gedaan.
Ook is de effectiviteit en duurzaamheid van de re-integratietrajecten twijfelachtig het is erg kostbaar maar levert dit wel genoeg op?
De fractie van Deventer Sociaal is tegen verdringing van reguliere arbeid en tegen de dreigende terugkeer van de sociale werkverschaffing.
Ze wil re-integratie op basis van mogelijkheden, niet omdat het regel is.

Dieren verdienen onze bescherming, wij vinden dan ook dat de gemeente krachtig moet optreden bij dierenmishandeling.
De fractie van Deventer Sociaal wil ook weer een dierenasiel binnen de gemeentegrenzen.
In de gemeente worden beslissingen genomen die een zeer directe invloed hebben op de leefomgeving van mensen en dieren.
Denk hierbij aan het faciliteren van hondenuitlaatplekken maar ook aan de opvang van wilde dieren en zwerfdieren.
De gemeente kan de leefomgeving positief beïnvloeden als de gemeente zorg en aandacht schenkt aan de natuur en ruimte schept voor plant en dier.
Deventer Sociaal is niet voor megastallen, varkensflats of kippenstapelhuizen en vindt dat de gemeente haar bevoegdheid moet gebruiken om de regels voor nieuwe en bestaande stallen binnen een overgangsperiode gelijk te trekken. Deventer Sociaal wil het kleinschalig boeren met vrijheid voor mens en dier stimuleren.
Boeren die willen overstappen naar duurzaam milieu en diervriendelijk boeren moeten daarin gefaciliteerd worden.

Deventer Sociaal vindt dat naast wat je zelf kunt doen de gemeente bij duurzaamheid een grote rol kan spelen.
Tot nu toe realiseert de gemeente Deventer duurzaamheid vooral in het programma afval maar er zijn veel meer instrumenten om duurzaamheid te realiseren.
Wij willen het huidige woningbestand energiezuiniger, zoals afgesproken in de prestatieafspraken met de diverse woningbouwverenigingen.
De gemeente kan helpen door vergoedingen beschikbaar te stellen voor energiebesparende maatregelen voor het huidige woningbestand, koop en huur.
Daarvoor moet geld vrijgemaakt worden zodat iedereen kan profiteren van energiebesparende maatregelen.
Bij het bouwen van nieuwe woningen moet rekening gehouden worden met de zon ligging en zonnepanelen moeten standaard zijn bij de bouw.
Bij nieuwbouw is de opdracht 0 op de meter. Dit wordt bij aanbestedingen en bestemmingsplannen als eis opgenomen.
Energiebesparende maatregelen voor woningen is één van de meest effectieve manieren om minder energie te verbruiken.
De fractie van Deventer Sociaal vindt dat er moet worden ingezet op nieuwe technieken en alternatieven.
Deventer Sociaal pleit ervoor dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van energiebesparende technologieën, zoals warmte-koude opslag en led verlichting.
De openbare ruimte beheren we natuurlijk en ecologisch door ecologisch bermbeheer,
variatie in beplanting van perkjes, groenstroken en een gematigd kap beleid die niet zoals nu onder de noemer “sober” maar onder de noemer “schoon, heel en veilig”.

Diftar heeft volgens de fractie van Deventer Sociaal veel ongewenste effecten,
bijvoorbeeld de toename van illegale stort.
De fractie van Deventer Sociaal vindt daarom dat als het aantal kilo’s gratis storten wordt verlaagd naar 0,
de gemeente ervoor moet zorgen dat huisraad (zoals bankstellen / kasten etc.) ongeacht de staat, gratis afgegeven kan worden of voor een klein bedrag wordt opgehaald.
Deventer Sociaal zal in elk geval blijven pleiten voor het optrekken van het aantal gratis te storten kilo´s grof vuil.

De openbare ruimte is van groot belang voor onze levenskwaliteit en het stadsbehoud.
Het mag daarom nooit als een kostenpost of bezuinigingsmogelijkheid worden beschouwd.
Inzet van burgers bij onderhoud van openbare speelgelegenheden en groenonderhoud kan alleen in overleg en met een goede borging over zaken als aansprakelijkheid en onderhoud.
Ingrepen in de openbare ruimte dienen goed doordacht te worden genomen.
Hierbij moet ook rekening gehouden naar de duurzaamheid van de ingreep.
De grote kaalslag in het openbare groen moet stoppen.
Het niveau van het groenonderhoud moet omhoog.

Deventer Sociaal wil goede betaalbare en bereikbare huisvesting voor iedereen.
In nauwe samenwerking met de corporaties moet er de komende jaren vooral naar behoefte worden gebouwd en gerichter worden bemiddeld naar de juiste woonvorm.
Deventer Sociaal wil vooral een einde maken aan het schrijnende tekort aan sociale huurwoningen. Wachtlijsten moeten worden weggewerkt.
Ook zal ze zich zo veel als mogelijk inzetten om de huren betaalbaar te houden, zowel voor bestaande als nieuwe woningen.
Deventer Sociaal hecht grote waarde aan de inspraak van huurders bij de corporaties.
We volgen kritisch hoe corporaties in Deventer deze vorm van inspraak waarborgen.
Een extra uitdaging daarbij is de gemeentelijke plicht voor het huisvesten van dak- en thuislozen en statushouders.
Deventer Sociaal wil een rechtvaardig en evenwichtige verdeling tussen de woningzoekenden in Deventer.

Deventer Sociaal is voor goed en fijnmazig betaalbaar openbaar vervoer.
Regio busjes en het leerlingenvervoer dienen gereden te worden door chauffeurs die deskundig zijn en chauffeurs dienen volgens het CAO loon te worden betaald.
Ook moet de gemeente een voorbeeld stellen door geen contracten aan te gaan met vervoerders die gepensioneerden of vrijwilligers als chauffeur in dienst nemen.
Er moet een einde komen aan de verdringing van betaald werk.
Deventer Sociaal wil dat er voldoende bewaakte fietsenstallingen komen op strategische plaatsen in de binnenstad.
Daarnaast moet er gekeken worden naar de behoefte aan onbewaakte stallingen.
Om de bereikbaarheid van de binnenstad te bevorderen moet de kwaliteit van de fietspaden worden verbeterd.
Daarbij moet ook gekeken naar de aanleg van fietssnelwegen, zonder de aanwezigheid van hinderlijke verkeerslichten en fiets-onveilige kruisingen
Het laden en lossen van goederen zorgt voor overlast en extra luchtvervuiling in de binnenstad.
Deventer Sociaal wil inzetten op elektrisch vervoer voor goederen van en naar de binnenstad.
De aanleg van een transferium bij de A1 kan daarvoor een optie zijn.

De fractie van Deventer Sociaal vindt dat de gemeente Deventer zich moet inzetten om het voor kleine en grote ondernemingen makkelijker te maken zich in de gemeente Deventer te vestigen. Deventer Sociaal vindt dat er gebruik moet worden gemaakt van netwerken/expertise vanuit de ambtenaren samen met het bedrijfsleven, buiten de gevestigde orde.
De leegstand op de bedrijventerreinen is Deventer Sociaal al jaren een doorn in het oog. Stilstand is hier achteruitgang. Spookbedrijventerrein zijn niet aantrekkelijk voor bedrijven. Nieuwe bedrijven moeten worden gestimuleerd om zich op bestaande bedrijventerreinen te vestigen en zo de leegstand te verminderen. Verkoop van de bedrijventerreinen in Deventer, moet bij voorkeur uitgevoerd worden door specialisten op dit gebied.
Hier ligt ook een taak voor de huidige onroerend goed eigenaren. Mocht leegstand te lang duren, dan moet functiewijziging worden overwogen.
De eventuele aanleg van nieuwe bedrijventerreinen kan in de toekomst bij een flink aantrekkende economie lokaal worden georganiseerd. Een goed vestigingsbeleid hangt ook samen met de culturele inspanningen van Deventer. Goede culturele voorzieningen maken een stad aantrekkelijk voor wonen en werken en kan dienen als reclame en uithangbord voor Deventer. Hier kan geen reclamemast tegenop.

De situatie in de binnenstad is al jaren zorgelijk. De economische crisis veroorzaakt minder bezoek aan de binnenstad, meer leegstand en minder winkels.
Deventer Sociaal is voor een impuls voor de binnenstad.
Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente maar ook van winkeliers,
ondernemers en eigenaren van onroerend goed.
De gemeente moet de binnenstad aantrekkelijker maken door de bereikbaarheid te verbeteren en verloedering in de openbare ruimte tegen te gaan.
Winkeliers en ondernemers kunnen meer klanten trekken door innovatief en creatief in te spelen op de economische crisis en de gedaalde koopkracht van de gemiddelde Deventenaar.
Pandeigenaren dienen mee- en niet tegen te werken met vooral startende winkels en bedrijven.
Bij langdurige leegstand moet (tijdelijke) functieverandering worden overwogen en gestimuleerd.

 

De fractie van Deventer Sociaal vindt dat parkeren niet op straat hoeft en zoveel mogelijk in parkeergarages aan de randen van het centrum zou moeten.
Deventer Sociaal acht het niet uitgesloten dat het parkeerbeleid mede bijgedragen heeft aan de teruglopende bezoekersaantallen in de binnenstad.
De tarieven zijn de laatste jaren behoorlijk omhoog gegaan en ook het betaald parkeren in de avonduren heeft tot veel protest geleid.
Het flits parkeren leidt vooral tot lege parkeerplaatsen in de binnenstad en dient te worden heroverwogen.
Een ander parkeerbeleid kan meer bezoek aan de binnenstad stimuleren.
Dit is mogelijk, daar de huidige capaciteit van de parkeerplaatsen in het centrum ruim voldoende is.

Daarom heeft Deventer Sociaal zich in de afgelopen raadsperiode ook op dit terrein krachtig en duidelijk gemanifesteerd.
In de komende jaren zal dat zeker niet minder het geval zijn.
De laatste jaren is er nogal wat reuring geweest op het gebied van cultuur.
Positief maar helaas ook onnodig negatief.
Een aantal belangrijke projecten moeten juist in de komende jaren nog tot een goed einde gebracht worden.
We moeten voorkomen dat culturele projecten inzet worden van oneigenlijke politieke spelletjes.
Ook mogen ze niet uit misplaatste bezuinigingsdrift tegen elkaar uitgespeeld worden.
Belangrijke ontwikkelingen hadden en hebben onze bijzondere aandacht:

Museum- en erfgoedbeleid
Sinds de herstart ontwikkelt de nieuwe organisatie, Deventer Verhaal aantrekkelijke initiatieven, onder zeer goede leiding.
We steunen deze ontwikkeling van harte.
Het Speelgoedmuseum is een speciaal onderdeel van dit verhaal.
Er is in principe redelijk brede politieke steun voor behoud maar wanneer het erop aankomt liggen de zaken minder éénduidig.
Wij zetten ons in om te voorkomen dat deze zaak in vruchteloze discussies verzandt.

Het Burgerweeshuis
Activiteiten van het Burgerweeshuis zien wij als van groot belang juist voor de diversiteit, qua inhoud en publiek, van het cultureel aanbod.
Deze instelling heeft creatieve plannen voor uitbreiding en verdere vernieuwing. De wil en de voorwaarden zijn daarvoor aanwezig.
Aan de politiek is er mede voor te zorgen, dat de nodige middelen beschikbaar gesteld worden.
Deze instelling mag niet beknot worden vanwege vergissingen begaan bij andere dossiers.
Ook moet er actief gekeken worden naar culturele mogelijkheden voor leeftijdsgroepen jonger dan de gemiddelde bezoeker van het Burgerweeshuis.
Samenvattend: Deventer Sociaal blijft zich inzetten voor een ruim en gevarieerd cultureel landschap.
Wij laten ons niet leiden door culturele modegrillen maar door het lange termijn belang van Deventer.