Armoedebeleid

De inkomensgrens voor het gebruik van regelingen moet worden berekend aan de hand van het besteedbaar inkomen.

Het moet inzichtelijk zijn welke regelingen er zijn en wanneer hier een beroep op kan worden gedaan.

De toegang tot schuldhulpverlening moet laagdrempelig zijn, mensen moeten sneller worden geholpen, wachttijden mogen niet onnodig oplopen.

Extra middelen vanuit het Rijk voor het bestrijden van ( kinder) armoede moeten worden geoormerkt voor de doelgroep kinderen.

De afgelopen jaren zien we een grote toename van schuldenproblematiek bij jongeren, om dit te voorkomen moet er meer aandacht zijn voor preventie, informatie en de ondersteuning moet eenvoudig te vinden zijn en aansluiten op de behoefte.

Deventer Sociaal wil een fatsoenlijk beleid voor uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten. Vandaar dat Deventer Sociaal voor regelarme bijstand is. Dit betekent niet dat alle regels verdwijnen, maar dat overbodige regels worden afgeschaft, zoals het solliciteren op niet bestaande of niet passende functies. In de praktijk zien we dat veel uitkeringsgerechtigden in het kader van wederkerigheid het werk doen dat vroeger door betaalde krachten of WSW’ers  werd gedaan.

De effectiviteit en duurzaamheid van de re-integratietrajecten is zeer twijfelachtig. Het is ook nog eens erg kostbaar, daarom is de opbrengst van dit soort trajecten zeer gering. De fractie van Deventer Sociaal wil re-integratie op basis van mogelijkheden, niet omdat het regel is.