Jeugdzorg

De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op de jeugdzorg.

De inzet van preventie is hierdoor sterk toegenomen, preventie mag echter niet leiden tot eindeloos doormodderen.

Het moet duidelijk zijn wanneer er moet worden gekozen voor een zwaardere vorm van zorg en wie daarin het voortouw neemt. Eén gezin, één regisseur, één plan.

Doorverwijzing naar zwaardere vormen van jeugdzorg door de huisarts moet mogelijk blijven.

Er mag geen sprake zijn van wachtlijsten in de jeugd GGZ.

De behoefte van een kind moet altijd zwaarder wegen dan het behalen van bezuinigingsdoelstellingen.

Aandacht voor ervaringsdeskundigheid en ouderparticipatie moet een prominentere rol krijgen bij het maken van nieuw beleid.

De overgang van zorg en ondersteuning van 18-/18+ moet soepel verlopen.

Er moet tijdig worden gekeken wat een jeugdige na het bereiken van de 18-jarige leeftijd aan zorg en ondersteuning nodig heeft.

De rol van ouders moet sterker worden verankerd in het jeugdbeleid.