Onderwijs

Deventer Sociaal vind dat er keuzevrijheid moet zijn voor het soort onderwijs en de aanbieder. Het onderwijsaanbod in Deventer mag zich daarom niet beperken tot één grote speler.

De samenwerking tussen scholen, passend onderwijs, jeugdzorg en jeugdbeleid moeten beter op elkaar worden afgestemd. Ouders moeten betrokken worden bij het maken van een plan van aanpak, hierbij moet de ondersteuningsvraag leidend zijn. Er moet meer worden ingezet op onderwijs dat aansluit bij de leerling en de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Voortgezet en hoger onderwijs moeten voor Deventer behouden blijven. De gemeente moet ook garant staan voor veilige en voldoende vervoersvoorzieningen van en naar school. De fractie van Deventer Sociaal wil dat de gemeente het leerlingenvervoer weer zelf gaat organiseren. De lijnen moeten kort zijn. Geen vervoerscentrale die op afstand alles regelt, maar directe communicatie tussen de gemeente, ouders en de planners. Kortom terug naar de oude situatie.

Het leerlingenvervoer moet van goede kwaliteit zijn. De discussie over geld mag nooit een argument zijn om hier afbraak aan te doen. Het vervoer van kwetsbare kinderen is een vak apart en vraagt de nodige deskundigheid van de chauffeur. Iedere chauffeur dient hiervoor een basiscursus te hebben gevolgd. Dit moet ook een voorwaarde worden voor deelname aan het aanbestedingstraject.