programma2018

Zorg

Het zorgaanbod veranderd ingrijpend, de keuzevrijheid van cliënten staat onder druk.

Deventer Sociaal wil dat de keuzevrijheid gewaarborgd blijft, de keuze voor het PGB moet mogelijk blijven. >Lees verder

Jeugdzorg

Deventer Sociaal wil een ruim aanbod van jeugdzorg behouden.

Keuzevrijheid voor zorgaanbieder dient te worden gewaarborgd. >Lees verder

 

Onderwijs

Deventer Sociaal is tegen monopolieposities in het onderwijs.

Er moet keuzevrijheid zijn voor het soort onderwijs en de aanbieder. >Lees verder

Ouderenbeleid

Deventer Sociaal wil meer aandacht ouderenbeleid.

Inkomensproblematiek en het gevoel van onveiligheid worden niet tijdig erkend. >Lees verder

Armoedebeleid

Deventer richt zich in het armoedebeleid op huishoudens met een inkomen tot maximaal 110% van de bijstand. Maar dan weer niet wanneer het individuele inkomenstoeslag betreft. De fractie van Deventer Sociaal zou graag zien dat er 1 lijn wordt getrokken maar liever nog dat er niet wordt gekeken naar vaste inkomensgrenzen maar naar het werkelijk te besteden inkomen. >Lees verder

Werk en Inkomen

Deventer-Sociaal wil een fatsoenlijk beleid voor uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten.

Deventer-Sociaal is voor een regelarme bijstand. Dit betekent niet dat alle regels verdwijnen, maar overbodige regels worden afgeschaft, zoals het solliciteren op niet bestaande of niet passende functies. >Lees verder

Dierenwelzijn

Dieren verdienen onze bescherming, wij vinden dan ook dat de gemeente krachtig moet optreden bij dierenmishandeling. Om dit goed en snel te kunnen doen vindt de fractie van Deventer-Sociaal dat dierenwelzijn als aparte portefeuille bij een wethouder moet worden ondergebracht. >Lees verder

Natuur Milieu en Duurzaamheid

Deventer Sociaal vindt dat naast wat je zelf kunt doen de gemeente bij duurzaamheid een grote rol kan spelen. Tot nu toe realiseert de gemeente Deventer duurzaamheid vooral in het programma afval maar er zijn veel meer instrumenten om duurzaamheid te realiseren. >Lees verder

Diftar

Diftar heeft volgens de fractie van Deventer-Sociaal veel ongewenste effecten, bijvoorbeeld de toename van illegale stort. >Lees verder

Openbare ruimte

De openbare ruimte is van groot belang voor onze levenskwaliteit en het stadsbehoud.

Het mag daarom nooit als een kostenpost of bezuinigingsmogelijkheid worden beschouwd. >Lees verder

Huisvesting

Deventer Sociaal wil goede betaalbare en bereikbare huisvesting voor iedereen. >Lees verder

Openbaar vervoer

Deventer Sociaal is voor goed en fijnmazig betaalbaar openbaar vervoer.

Regiobusjes en het leerlingenvervoer dienen gereden te worden door chauffeurs die deskundig zijn en chauffeurs dienen volgens het CAO loon te worden betaald. >Lees verder

Deventer Economie

De fractie van Deventer-Sociaal vindt dat de gemeente Deventer zich moet inzetten om het voor kleine en grote ondernemingen makkelijker te maken zich in de gemeente Deventer te vestigen. Deventer-Sociaal vindt dat er gebruik moet worden gemaakt van netwerken/ expertise vanuit de ambtenaren samen met het bedrijfsleven, buiten de gevestigde orde. >Lees verder

Binnenstad

De situatie in de binnenstad is al jaren zorgelijk. De economische crisis veroorzaakt minder bezoek aan de binnenstad, meer leegstand en minder winkels.
Deventer Sociaal is voor een impuls voor de binnenstad. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar ook van winkeliers, ondernemers en onroerendgoedeigenaren. >Lees verder

Parkeerbeleid

De fractie van Deventer-Sociaal vindt dat parkeren niet op straat hoeft en zoveel mogelijk in parkeergarages aan de randen van het centrum zou moeten. >Lees verder