Wederkerigheid,

In 2013 sprak de toenmalige gemeenteraad voor het eerst over de visie wederkerigheid.
Vanaf de eerste discussie over dit onderwerp was er al grote onduidelijkheid over de kaders voor de inzet van dit instrument.
Wanneer is er nu wel of geen sprake van gedwongen wederkerigheid?
Er ontstond een woordenstrijd over wel of geen sprake van dwang.
Daarnaast riep de notitie vragen op over het risico van verdringing van betaalde arbeid.

Vanuit de toenmalige wethouder kwam daarop een toezegging over een nadere uitwerking van de kaders voor de inzet van wederkerigheid in Deventer.
Deze voor de raad belangrijke punten zouden worden uitgewerkt in een nieuwe notitie wederkerigheid. Hierin zou nader worden ingegaan op de voorwaarden en kaders voor inzet van dit instrument.
Immers de gemeenteraad heeft als taak de kaders te stellen en te controleren of er wordt voldaan aan naleving van deze kaders.

We zijn ondertussen ruim een jaar verder.
Na enig aandringen ontving de gemeenteraad de nieuwe notitie wederkerigheid 2014.
Een notitie met daarin prachtige volzinnen over participatie en de wens om alle inwoners van de gemeente Deventer mee te laten doen.
Een ambitie die de fractie van Deventer Sociaal vanzelfsprekend ondersteunt. Wij zijn niet tegen de inzet van wederkerigheid. Mits er sprake is van maatwerk dat past bij de situatie van de cliënt, er geen verdringing plaatsvind en we kunnen controleren hoe men hier in de praktijk uitvoering aan geeft.
Helaas moeten we constateren dat we op deze punten geen steek wijzer zijn geworden.
De wethouder en het college houden vol dat er is geen sprake van dwang.
Terwijl er in de notitie letterlijk staat dat 10% van de mensen mogelijk een maatregel en een verplichte tegenprestatie kan worden opgelegd.
Op de vragen van Deventer Sociaal over wat het college nu precies verstaat onder die benoemde verplichte tegenprestaties en maatregelen, antwoord het college dat ze dit nader zullen uitwerken in een verordening.
Eén op één hetzelfde antwoord als in 2013 geen duidelijkheid, en wederom de discussie over wel of geen dwang, en grote onduidelijkheid over de voorwaarden voor de inzet.
Ook over het tegengaan van verdringing van betaalde arbeid wordt met geen woord gerept. Het college heeft de ambitie om verdringing tegen te gaan, maar zegt tegelijkertijd dit niet te kunnen voorkomen.

Terwijl de gemeenteraad nog wacht op de nadere uitwerking van de verordening wordt ons nu gevraagd in te stemmen met het beleidsplan Iedereen Actief.
Het college kan daarmee de wederkerigheid in de praktijk inzetten.
We leggen daarvoor de verantwoordelijkheid bij partijen in de stad. En kunnen niet controleren op welke gronden cliënten de wederkerigheid dienen uit te voeren, en op welke gronden men mogelijk een maatregel of verplichte tegenprestatie krijgt opgelegd.
De fractie van Deventer Sociaal twijfelt niet aan de kunde, de goede wil en de inzet van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Wij zijn er echter wel van overtuigd dat de spelregels voor iedereen eenduidig en helder moeten zijn.
Wij verwachten daarom op zeer korte termijn een duidelijke uitwerking van de kaders waarover de raad dan een debat kan voeren. Alleen op deze wijze wordt het voor alle partijen inzichtelijk en weten we wat wel en niet mogelijk is bij de inzet van wederkerigheid in Deventer. Tot die tijd kan de fractie van Deventer Sociaal de voorstellen van het college niet steunen.

Vergelijkbare berichten