Geen zoekperiode voor ontslagen medewerkers Werkmakelaar Oost

Op 16 maart stelde onze fractie samen met de VVD vragen over de werkmakelaar Oost.

Het besluit om een subsidieovereenkomst te sluiten met dit bedrijf is nooit gedeeld met de raad.

Ook over de voorwaarden waaronder dit is gedaan is niet met de raad gesproken.

Nadat we zorgwekkende meldingen ontvingen over de situatie bij de Werkmakelaar hebben we gezamenlijk vragen gesteld aan het college. Kort na het stellen van de vragen werd

bekend dat de Werkmakelaar had besloten om 23 mensen per direct te ontslaan. De eigenaar van het bedrijf liet in een reactie weten dat hij dit besluit beschouwde als een reorganisatie en gaf aan dat hij niet tevreden was over de mensen die door DWT (Deventer Werk Talent) bij hem waren aangedragen.

Het college liet vervolgens weten dat er vanuit de Werkmakelaar een verzoek was gedaan voor een bevoorschotting op de subsidie.

Vorige week werd besloten dit verzoek niet te honoreren, maar de gemeente heeft de subsidieovereenkomst niet opgezegd.

Deze informatie was voor ons opnieuw aanleiding voor het stellen van vragen.

Het college heeft in reactie op deze vragen naast de beantwoording ook vertrouwelijke informatie over onder andere de bedrijfsvoering met de raad gedeeld.

Op 11 april heeft de raad gesproken over de situatie bij de Werkmakelaar Oost.

Deze sessie heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden, zodat er ook gesproken kon worden over de informatie die vertrouwelijk met de raad is gedeeld.

Duidelijk is geworden dat er in de praktijk zaken niet goed zijn verlopen, de wethouder heeft dit ook erkend.

Onduidelijk is nog wat de gevolgen voor de Werkmakelaar zullen zijn na het niet toekennen van een voorschot op de subsidie. Op korte termijn gaan het college en de raad het proces rondom de Werkmakelaar evalueren. Ook wordt de raad voortaan eerder betrokken bij het nemen van besluiten over dit soort constructies.

De wethouder heeft op verzoek van onze fractie een toezegging gedaan over goede begeleiding van de mensen die nu ontslagen zijn bij de werkmakelaar. Daarnaast heeft de wethouder ons ook toegezegd dat er voor de mensen die ontslagen zijn bij de Werkmakelaar geen zoekperiode van 4 weken zal gelden als men een beroep moet doen op bijstand.

Vergelijkbare berichten