Opnieuw vragen over de situatie bij Werkmakelaar Oost.

Na onze eerste serie vragen in maart, volgen de ontwikkelingen bij de werkmakelaar zich in snel tempo op. De beantwoording op onze eerdere vragen was nog niet eens binnen toen de Stentor op 28 april opnieuw berichtte over de werkmakelaar oost.

De Stentor schreef het volgende;
De werkmakelaar heeft gedurende een lange reeks van maanden vele duizenden euro verdiend met het detacheren van mensen die op basis van een proefplaatsing via DWT bij dit bedrijf zijn geplaatst.

Op 2 mei bericht de Stentor dat de werkmakelaar opnieuw niet in staat lijkt te zijn om de salariskosten van de medewerkers te betalen.

Over deze recente nieuwe ontwikkelingen hebben de fracties van VVD en Deventer Sociaal vandaag (2 mei) opnieuw vragen gesteld.

1)
In antwoord op onze vragen van 29 maart over de signalen die we ontvingen over onterechte detacheringen vanuit de WM-Oost naar andere bedrijven.
Beantwoorde het college destijds dat er sprake was geweest van een detachering door de WM-Oost.
Men is hier op aangesproken en heeft de betreffende detachering beëindigd.

– Wanneer was het college precies op de hoogte van deze detachering en op welke manier heeft de informatie hierover het college bereikt?
– Wat is er na deze onterechte detachering afgesproken met de Werkmakelaar?
– Is er naar aanleiding van deze detachering toezicht op de naleving van deze afspraken geregeld,
zo ja hoe is dit in de praktijk geregeld, zo nee waarom zijn hier geen afspraken over gemaakt?
– Is het College voornemens Werkmakelaar te sanctioneren voor het onterecht detacheren van mensen in een proefplaatsing? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?

2)
We hebben eerder vragen gesteld over de rol-verantwoordelijkheid van de gemeente en Deventer Werktalent ten aanzien van de ondersteuning van mensen die in het kader van een proefplaatsing naar de werkmakelaar worden gestuurd.
Het college zegt hierover het volgende:

Mensen die in proefplaatsing zijn bij de Werkmakelaar, vallen onder de verantwoording van Deventer Werktalent. De proefplaatsing is namelijk met behoud van uitkering, en tijdens de proefplaatsing zijn er gesprekken met de consulent om te bespreken hoe het werk bevalt.

– Wat wordt er besproken tijdens deze gesprekken?
– Hoe kan het gebeuren dat DWT/ Gemeente niet op de hoogte waren van de detacheringen
als er gesproken wordt met mensen die zijn geplaatst?

3)
In de raadsmededeling van 28 maart laat het college de raad weten dat er constant gesprekken zijn met de Werkmakelaar en dat er opheldering zal worden gevraagd.

– Hoe beoordeelt uw college het feit dat er ondanks het constante contact met Werkmakelaar
toch steeds opnieuw berichten verschijnen over misstanden?

4)
Op 2 mei vernamen we uit De Stentor dat Werkmakelaar Oost een deel van de salarissen van de werknemers niet kan uitkeren. Een faillissement van Werkmakelaar Oost op korte termijn is niet uit te sluiten.
Is het College wederom voornemens om inkomensondersteuning aan te bieden aan mensen die geen of slechts gedeeltelijk salaris ontvangen?
Op welke wijze kan het College werknemers ondersteunen en gaat het College dit doen?
Kan een actueel overzicht gegeven worden van verwachte kosten voor de Gemeente Deventer bij een faillissement op korte termijn van Werkmakelaar Oost?
Welke stappen gaat het College ondernemen om de salariskosten en te veel uitgekeerde subsidies terug te vorderen? Hoe reëel acht het College de kans dat bedragen daadwerkelijk kunnen worden teruggevorderd?

Vergelijkbare berichten