Verruiming winkelopeningstijden

De verruiming van de winkelopeningstijden in de gemeente Deventer was
gisteren 7-feb-2018 in de raadsvergadering weer onderwerp van gesprek.
Het beleid van de gemeente is onze fractie al jaren een doorn in het oog.

Door het gebrek aan een breedgedragen visie en een antwoord op de vraag wat voor ondernemers wenselijk is, worden besluiten over verruiming de laatste jaren ad hoc en voornamelijk genomen op basis van verzoek van grote ketens.
U vraagt wij draaien!!

Het winkelaanbod in Deventer bestaat echter niet alleen uit grote ketens.
Onze binnenstad staat juist bekend om het aanbod van kleine unieke winkels.
Ook deze ondernemers moeten worden betrokken bij besluiten die de gemeente neemt.
Onze fractie begrijpt ook dat tijden veranderen dat de consumenten van nu andere wensen hebben en dat de komst van het internet wellicht betekend dat ons beleid moet veranderen.
Echter, het besluit om de winkeltijden te verruimen of volledig vrij te laten kan wat ons betreft nog steeds niet worden genomen zonder dat daarvoor het draagvlak is gepeild bij alle ondernemers (groot en klein).

Recent is op verzoek van ondernemers besloten om het MKB en het Binnenstadsmanagement een onderzoek te laten doen naar het draagvlak bij ondernemers voor een ruimere openstelling.
De bevindingen van dit onderzoek worden binnen afzienbare tijd met de gemeente gedeeld.
Logische gedachte zou dus zijn om in deze tussenliggende periode geen besluiten meer te nemen
en eerst de conclusies af te wachten.

Het college stelde de raad gisteren voor om vooruitlopend op de resultaten toch weer een besluit te nemen over extra zondagopenstelling voor de meubelbranche op RSC de Snipperling.
Dit voorstel ging D66, VVD, DeventerNu en Deventer Belang echter niet ver genoeg. Deze partijen dienden daarom een amendement in om ook alle overige winkels op RSC Snipperling toestemming te geven om iedere zondag op te gaan. En net als bij de eerdere besluiten tot verruiming van de winkelopenstelling werd er weer breed geschermd met het draagvlak bij ondernemers.
Geheel onverwacht deed de fractie van Nieuw Links na een voorzet van Gemeente Belang nog een extra duit in het zakje.

Deze partij stelde voor om zonder enig overleg en vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek, dan ook maar gelijk te besluiten over de extra zondagopenstelling voor alle winkels in Deventer. Een onbezonnen en onzorgvuldig voorstel dat desondanks en tot grote ontsteltenis van andere partijen in de raad toch even serieus werd overwogen, maar bij nader inzien gelukkig niet werd ingediend.

Onze fractie heeft gisteren tegen het voorstel van het college en tegen het amendement gestemd.
Voor ons staat zorgvuldigheid in dit proces voorop.
Een besluit over het wel of niet vrijgeven van de zondagopenstelling willen wij pas nemen als het onderzoek is afgerond en duidelijk is hoe ondernemers er zelf over denken.
We vinden het dan ook onbegrijpelijk dat partijen die zeggen op te komen voor de belangen van ondernemers, niet het geduld op kunnen brengen om de uitkomsten van het onderzoek af te wachten. Geduld is een schone zaak, ook in verkiezingstijd.

Het amendement zoals het gisteren in stemming is gebracht en aangenomen.

Kijk hier de hele vergadering terug <

 

Vergelijkbare berichten