| |

Deventer Sociaal en VVD stellen schriftelijke vragen over Werkmakelaar Oost

Gegoochel met cijfers en kwetsbare mensen

De afgelopen periode hebben de VVD en Deventer Sociaal veel zorgwekkende geluiden gehoord over Werkmakelaar Oost. Dit bedrijf neemt mensen vanuit de bijstand aan en krijgt in ruil daarvoor subsidie van de Gemeente Deventer. Op zich is dit een goede regeling om mensen duurzaam uit de bijstand te helpen. Toch gaat er binnen Werkmakelaar Oost veel mis. Beide fracties hebben daarover vandaag schriftelijke vragen ingediend.

Waarom subsidie?

Werkmakelaar Oost is een zogenaamde sociale ondernemer. Zij krijgt inkomsten uit opdrachten en uit subsidie van de gemeente. Het bedrijf krijgt tot €9.000,- subsidie voor elke medewerker die vanuit de bijstand wordt aangenomen. In totaal is voor de periode 2016 – 2018 een subsidiebedrag overeengekomen van maximaal €1.350.000,- voor het aannemen van 150 personen vanuit de bijstand. Opvallend is dat de gemeenteraad niet betrokken is bij deze beslissing, zelfs niet eens officieel op de hoogte is gesteld van de overeenkomst. Ook is het vreemd dat Werkmakelaar Oost voordat de subsidie werd toegekend, geen bedrijfsactiviteiten kende. Geeft de gemeente Deventer echt zo veel geld en vertrouwen aan een organisatie die nog niets heeft laten zien?

Wat zijn de financiële risico’s?

Als sociaal ondernemer moet er sprake zijn van een gezonde verhouding tussen inkomsten uit opdrachten en uit subsidies. Daarvan blijkt bij Werkmakelaar Oost geen sprake. Al meerdere malen zijn subsidies vervroegd overgemaakt. Deventer Sociaal en de VVD willen graag weten waarom dit voor de gemeente geen aanleiding is geweest om direct in gesprek te gaan. Welke financiële risico’s lopen wij? En welke maatregelen heeft de gemeente ondernomen om risico’s te voorkomen? Daarnaast willen we weten in hoeverre deze overeenkomst niet leidt tot verdringing en ongewenste concurrentievoordelen.

Stromen mensen duurzaam uit?

Je hoopt dat mensen vooral duurzaam uit hun uitkeringssituatie stromen. Uit ons bekende cijfers blijkt daar geen sprake van. Er wordt vooral verdiend aan zogenaamde proefplaatsingen voor een periode van 3 maanden. Deventer Werktalent, verantwoordelijk voor re-integratie, kan die proefplaatsingen echter wel als behaalde resultaten schrijven. Iets wat wethouder Jan-Jaap Kolkman (PvdA) ook goed uitkomt. Er ontstaat een draaideur-beleid: mensen stromen niet duurzaam uit hun uitkering, maar vallen tijdelijk niet onder in de bijstand.

Hoe zit met de werkomstandigheden?

Mensen die soms jarenlang niet hebben gewerkt, hebben goede begeleiding nodig. Uit gesprekken, mails en belletjes blijkt dat Werkmakelaar Oost die niet biedt. De omstandigheden op de werkvloer zijn eveneens punt van zorg. Deventer Sociaal en VVD willen daarom graag weten in hoeverre de Gemeente en Deventer Werktalent daarvan op de hoogte zijn. En zo ja, wat er al dan niet met die signalen is gedaan.

Schriftelijke vragen

De afspraken tussen Werkmakelaar Oost en de Gemeente Deventer hebben alle schijn van een schijnconstructie. Er wordt gegoocheld met cijfers en resultaten. Nog schrijnender is het gegoochel met onze inwoners. Kwetsbare mensen die ongewenst de inzet vormen van een spel tussen gemeente, Deventer Werktalent en een sociaal ondernemer. Daarover hebben de fracties van de VVD en Deventer Sociaal vandaag schriftelijke vragen ingediend.


De schriftelijke vragen:

 

Deventer, 16 maart 2018

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex. Art 46 RvO – Werkmakelaar Oost

Geacht College,

Als gemeentebestuur willen wij inwoners met een bijstandsuitkering zo goed mogelijk ondersteunen. Een belangrijke onderdeel daarin is de begeleiding naar een betaalde baan. Immers, een betaalde baan is de beste remedie tegen armoede.

Op basis van de re-integratieverordening verleent de Gemeente Deventer een subsidie aan Werkmakelaar-Oost. Dit bedrijf neemt inwoners met een bijstandsuitkering in dienst. Vanuit verschillende kanten bereiken ons berichten over Werkmakelaar-Oost. Berichten die ons zorgelijk stemmen. Daarover hebben we de volgende vragen:

1. Op basis van welke criteria is besloten dat Werkmakelaar-Oost in aanmerking komt voor de subsidie?

2. Welke ontbindende voorwaarden zijn gesteld aan de subsidie?

3. Welke waarborgen heeft de gemeente opgenomen om uitgekeerde subsidie eventueel terug te vorderen?

4. Fraude met onder andere startbaansubsidies komt helaas voor. Welke stappen heeft de Gemeente doorlopen om risico’s daarop zo veel mogelijk uit te sluiten?

5. Welk bedrag ontvangt Werkmakelaar-Oost voor een zogenaamde proefplaatsing? Wat verstaat het College onder een proefplaatsing?

6. Bent u het met de VVD en Deventer Sociaal eens dat het subsidiëren van een zogenaamde proefplaatsing kan leiden tot ongewenste effecten, waaronder een ‘draaideur-beleid’? Wat doet de gemeente om ongewenste effecten tegen te gaan?

7. Welke eisen en voorwaarden stelt de gemeente aan Werkmakelaar-Oost ten aanzien van de begeleiding en ondersteuning op de werkvloer? Immers, het gaat hier om een kwetsbare doelgroep die gebaat is bij professionele en vaak intensieve begeleiding?

8. Wie geeft in de praktijk uitvoering aan de ondersteuning en begeleiding op de werkvloer?

9. Waar kunnen mensen terecht met klachten over de ondersteuning en begeleiding?

10. Kan er duidelijkheid worden gegeven over het aantal klachten en de inhoud daarvan?

11. Op welke wijze verricht de Gemeente controle op de kwaliteit van de geboden begeleiding en ondersteuning op de werkvloer?

12. Een zogenaamde ‘social firm’ als Werkmakelaar-Oost kan alleen continuïteit bieden als er sprake is van een goede balans tussen eigen inkomsten uit opdrachten en inkomsten uit subsidie. Welk beeld heeft het College bij een goede balans?

13. Op grond waarvan is besloten tot het bij herhaling vervroegen van de bevoorschotting uit de subsidie?

14. Is een verzoek tot het vervroegen van de bevoorschotting voor het College een reden om in gesprek te treden met de ontvanger van de subsidie en acties te ondernemen? Zo ja, wat heeft u in dit geval gedaan?

15. Welke resultaatverplichting heeft Deventer Werktalent ten opzichte van Werkmakelaar-Oost?

16. Zijn binnen de Gemeente en/of Deventer Werktalent signalen bekend over de arbeidsomstandigheden bij Werkmakelaar Oost? Zo ja, welke acties heeft de Gemeente dan wel Deventer Werktalent daarop ondernomen?

17. Kan een actueel overzicht worden gegeven van de tot nu behaalde prestaties en de tot nu toe uitgekeerde subsidies?

18. Hoeveel mensen zijn op dit moment duurzaam uitgestroomd naar een vaste baan binnen Werkmakelaar Oost of vanuit Werkmakelaar Oost naar een andere werkgever?

19. Is het College tevreden met de behaalde resultaten in relatie tot de verstrekte subsidie?

20. Op welke wijze zorgt de Gemeente Deventer ervoor dat de overeenkomst met Werkmakelaar Oost niet leidt tot verdringing en ongewenste concurrentievoordelen, dan wel verstoring van de marktwerking?

Met belangstelling zien we uit naar uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

   Roderic Rosenkamp                Kitty Schmidt
Raadslid VVD Deventer   Raadslid Deventer Sociaal

 

Vergelijkbare berichten