Controversieel ?

Het politieke seizoen is weer begonnen en daarmee is ook de discussie over het controversieel
verklaren van onderwerpen weer terug op de agenda van de raad.
Aanleiding voor deze discussie is de ontstane bestuurscrisis die ontstond na het debat over de Viking, het vertrek van een wethouder en de motie van wantrouwen die daarop door een grote meerderheid van de gemeenteraad is ingediend.

De overgebleven drie wethouders besloten nagenoeg direct om de motie van wantrouwen naast zich neer te leggen en bleven zitten. Na het verantwoordingsdebat in juli werd duidelijk dat de minderheidscoalitie onder voorwaarden kon rekenen op de steun vanuit Groen Links, de Christen Unie en de VVD.
Deze voorwaarden werden vastgelegd in een motie werkafspraken.
Waarin werd besloten dat het college aan kon blijven met een beperkt mandaat en dat het college geen besluiten meer zou nemen over een door de raad aangedragen onderwerpen.
Zie motie

Onze fractie heeft deze motie niet gesteund, maar heeft wel een aantal onderwerpen aangedragen die we als controversieel zien;
Autovrij Grote Kerkhof.;
We zijn voorstander van het autovrij maken van het Grote Kerkhof. Ons bezwaar richt zich tegen het voorstel van het college waarin we ruim 2,7 miljoen moeten uitgeven aan onnodig dure herinrichtingsplannen, terwijl een onderzoek naar een sobere herinrichtingsvariant niet is uitgevoerd.
Parkeren op de Worp;
We zijn tegen het onnodig aantasten van de natuur en het beschermde stadsgezicht. Daarnaast is de nut en noodzaak van dit voorstel niet voldoende aangetoond.
Fietsparkeerbeleid binnenstad;
Het voorstel van het college richt zich met name op het plaatsen van fietsenrekken, kosten daarvoor lopen op tot negen ton.
We zien de noodzaak voor het realiseren van nieuwe fietsparkeerplaatsen in de binnenstad.
Het heeft onze voorkeur om dat te doen door het uitbreiden van het aantal bewaakte fietsenstallingen.
Windturbines;
Een van de meest omstreden besluiten van de afgelopen periode ging over het plaatsen van de windturbines.
Onze fractie wil niet dat de huidige raad nog besluiten neemt over plaatsen van nieuwe turbines.
We ondersteunen nog steeds de duurzaamheidsambities voor Deventer energie neutraal 2030.
Maar zien tegelijkertijd dat de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie in een snel tempo veranderen. De raad moet de gelegenheid krijgen om te onderzoeken welke mogelijkheden er beschikbaar zijn en welke vormen voor Deventer geschikt zijn.

Afgelopen week ontving de raad een notitie vanuit het college, waarin het college aangeeft hoe ze aankijkt naar het controversieel verklaren van de aangedragen onderwerpen;
Zie reactie college

Het college geeft in haar duiding aan, het controversieel verklaren van onderwerpen anders te zien dan de raad heeft bedoeld.
De raad heeft duidelijk benoemd dat er over deze onderwerpen niet meer wordt besloten. Dit moet worden overgelaten aan de nieuwe raad na de verkiezingen in maart. Nadere uitwerking van voorstellen is op dit moment dus ook niet gewenst.
Het college ziet dit anders en meent dat er sprake is van een eigen verantwoordelijkheid en wil vanuit die verantwoordelijkheid toch door kunnen gaan met uitwerking van voorstellen
Het gevolg hiervan is dat er kan worden doorgewerkt aan voorstellen, maar dat de raad daarbij dus buitenspel staat.

Onze fractie is zeer teleurgesteld over deze reactie en de voorgenomen werkwijze.
Met het indienen van een motie van wantrouwen, heeft de raad een duidelijk signaal afgegeven.
Het vertrouwen in het college heeft een dieptepunt bereikt. Ondanks alle mooie woorden in het verantwoordingsdebat over werken aan nieuw vertrouwen laat het college met deze reactie zien dat ze door wil gaan op de ingeslagen weg. Op woensdag 27 september spreekt de raad weer over de lijst van onderwerpen en de reactie van het college.
We dienen dan samen met de VVD, Deventer Nu, Deventer Belang en Nieuwe Links een amendement in, waarin we het college nogmaals oproepen om de wens van de raad om voorstellen echt niet meer te behandelen tot na de verkiezingen te respecteren.
Als een meerderheid van de raad besluit om toch akkoord te gaan met het voorstel vanuit het college, rest ons niets anders dan tegen alle voorstellen die we als controversieel zien te stemmen.

Vergelijkbare berichten