Update Plus OV, ( beantwoording van onze vragen )

Op woensdagavond 13 september is er naar aanleiding van onze vragen gesproken over het leerlingenvervoer in Deventer.
Alle voorkomende problemen zijn hierbij op tafel gekomen.
De verwachting is dat in de aankomende week de problemen met het ophalen en brengen opgelost zullen worden. Vanuit de gemeente is hiervoor extra mankracht ingezet om Plus OV te ondersteunen.
Er zijn op dit moment nog wel problemen met het doorgeven en invoeren van mutaties.
Ouders wordt verzocht contact op te nemen met de gemeente als er zich een probleem voor doet.
De wethouder heeft aangegeven het zeer te betreuren dat het ondanks alle voorbereiding niet is gelukt om het leerlingenvervoer op orde te hebben bij de start van het nieuwe schooljaar, maar blijft bij zijn uitspraken dat echte chaos is voorkomen.
Onze fractie kijkt hier echt anders tegenaan, we zijn altijd zeer kritisch geweest over het aanbesteden van het leerlingenvervoer en zien onze zorgen steeds opnieuw bevestigd worden.
Het op afstand zetten van het leerlingenvervoer leidt jaarlijks tot dezelfde problemen en we zien hierin ook geen verbetering. Tijdens de discussie over het besluit om het leerlingenvervoer aan te besteden bij Plus OV hebben we destijds al onze bezwaren naar voren gebracht.

De gehele raad heeft gisterenavond nogmaals aangegeven, komend najaar te willen spreken over de wijze waarop Deventer invulling geeft aan het leerlingenvervoer.
De fractie van Deventer Sociaal wil dat de gemeente het leerlingenvervoer weer zelf gaat organiseren. De lijnen moeten kort zijn. Geen vervoerscentrale die op afstand alles regelt, maar directe communicatie tussen de gemeente, ouders en de planners. Kortom terug naar de oude situatie. Het leerlingenvervoer moet van goede kwaliteit zijn. De discussie over geld mag nooit een argument zijn om hier afbraak aan te doen.
Dit zal ook onze inzet worden tijdens het komende debat.

Zie onderstaand de antwoorden die we mochten ontvangen naar aanleiding van onze vragen aan het college over Plus OV.

Vragen en antwoorden :

Vraag : Directie van Plus OV laat in een reactie aan de Stentor weten, niet ontevreden te zijn, terwijl er
ruim 40 kinderen niet zijn opgehaald of teruggebracht op de eerste schooldag.

Antwoord : Het is niet zo dat 40 leerlingen niet zijn opgehaald of teruggebracht. Maandag kwamen er bij de
gemeente 40 meldingen binnen: 20 in de ochtend en 20 in de middag. Het merendeel van deze kinderen is (veel) te laat opgehaald.. In veel gevallen zijn de kinderen daadwerkelijk niet opgehaald op (welke dag?).
Maandag waren er problemen op 3 routes. Er was een taxi met pech, een chauffeur dacht dat hij vrij
was en er was een chauffeur met vakantie die wel ingeroosterd was. Aangezien er in een taxi of busje
meerdere kinderen zitten, leek dit een verklaring voor het aantal meldingen.
Het college is pas tevreden als ieder kind naar tevredenheid is opgehaald en weer thuisgebracht. We
realiseren ons dat het voor de kinderen en de ouders waarbij het niet goed gaat of is gegaan is het heel
erg vervelend is. Uitgangspunt blijft: ieder kind dat niet goed vervoerd wordt, is er een te veel.
Geconstateerd kan worden dat voor Deventer geldt dat ca 96% wel goed is gegaan. Er is gedurende de
hele week heel hard gewerkt om de problemen op te lossen. Aan het eind van de week waren er veel
minder meldingen (ter vergelijking: er waren er vier op donderdagochtend).

Vraag : Wat is er na de aanbesteding bij  Plus OV  gedaan om deze problemen te voorkomen? Is er
gesproken over de communicatie met ouders en de bereikbaarheid van Plus OV in de aanloop naar
het nieuwe schooljaar?

Antwoord : Plus OV heeft er alles aan gedaan om de problemen te voorkomen. Er zijn duidelijk en heldere afspraken gemaakt met de leverancier van de planningssoftware, er is proefgedraaid. Er is veel tijd gestoken in het opleiden en begeleiden van personeel.
Er zijn in het voortraject duidelijke afspraken gemaakt over de communicatie met ouders. Toch zijn hier veel klachten over binnen gekomen. Een veelgehoorde klacht is de bereikbaarheid bij problemen. De wachttijd bij Plus OV liep enorm op, tot meer dan een uur. Om die reden heeft de gemeente Deventer extra telefonisten ingezet om ouders aan te horen en te helpen bij het oplossen van de problemen.

Vraag : Is er bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer aandacht genoeg geweest voor deze
problemen, bij wie ligt de verantwoordelijkheid om tijdig contact met de ouders op te nemen om
kennis te maken en afspraken te maken over de haal en breng tijden?

Antwoord : Aangezien het hier een kwetsbare groep kinderen betreft en er ervaring en deskundigheid van eerdere aanbestedingen was is er juist veel aandacht besteed aan communicatie. Dit is de verantwoordelijkheid van de taxibedrijven en chauffeurs.

Vraag : Wat verstaat het college onder tijdig contact opnemen met ouders? Ouders krijgen nu een dag
(zondag) te horen hoe laat hun kind op maandagochtend wordt opgehaald?

Antwoord : Tijdig contact is dat ouders in ieder geval op de hoogte worden gebracht welke chauffeur hun kind of kinderen komt halen en brengen. Er wordt ruim van tevoren (circa een week) contact opgenomen voor een kennismaking. Dat is de afspraak, maar we horen ook dat dit in de praktijk niet goed is verlopen. Een veelgehoorde klacht is dat er geen kennismaking heeft plaatsgevonden. Bedacht moet worden dat enkele ouders-gezinnen laat van vakantie zijn teruggekomen.

Vraag : Bestaat er binnen de huidige wetgeving een mogelijkheid om bindende prestatieafspraken te
maken, zo ja zijn er afspraken met Plus OV gemaakt? Wat houden deze afspraken in?

Antwoord : Er zijn bindende afspraken gemaakt over o.a. een vaste chauffeur, vaste routes, vaste tijden van halen en brengen, afspraken rondom veiligheid, bejegening et cetera.
Hier is tevens controle op dat deze afspraken worden nagekomen. Bij klachten wordt actie ondernomen om partijen aan de bindende afspraken te houden. Uitgangspunt is dat ieder kind een vaste chauffeur heeft. Het neemt niet weg dat zich omstandigheden kunnen voordoen waardoor er van afgeweken moet worden bijv. ziekte van de chauffeur – vakantie of andere zwaarwegende omstandigheden.
Bij een volgende aanbestedingsronde zullen de bindende afspraken weer gehanteerd.

De beantwoording van de vragen stellen ons niet gerust.
We zullen de situatie rondom Plus OV op de voet blijven volgen en waar nodig de wethouder opnieuw aanspreken.

Vergelijkbare berichten