Initiatiefvoorstel : experiment “regelarme bijstand”

De fractie van Deventer Sociaal vraagt zeer regelmatig aandacht voor de wijze waarop de gemeente Deventer op dit moment uitvoering geeft aan de re-integratie en uitvoering van de participatiewet.

Onze fractie wordt regelmatig benaderd door inwoners met een WWB uitkering over hun plichten. Er heerst een breed gevoel van onbehagen over de wijze waarop er wordt omgegaan met deze groep.

De fractie van Deventer Sociaal heeft daarom afgelopen woensdag een initiatiefvoorstel ingediend.

We verzoeken het college om te komen met een voorstel voor een experiment met regelarme bijstand, op basis van een persoonsvolgend re integratiebudget en een werkwijze waarin we dwang en drang achterwege laten, maar uitgaan van eigen kracht en mogelijkheden van mensen.

Alle burgers die in een WWB uitkering vallen hebben zoals op de site van de gemeente Deventer staat plichten.

Ook bent u verplicht mee te werken als de gemeente dat vraagt aan:

Houdt je je niet aan de plichten dan heeft dat gevolgen voor het recht op bijstand, deze kan worden opgeschort of verlaagd. Een bijstandsuitkering is bedoeld als “vangnet” is net voldoende om van te leven. Wordt deze uitkering gekort of gestopt dan is dat vangnet niet meer voldoende. Als je geen inkomen hebt of te weinig inkomen om van te leven kunnen schulden zich opstapelen, hierdoor kunnen grote financiële problemen ontstaan en hoge kosten geven voor de gemeente.

Dan de rechten, die worden niet genoemd, je hebt recht op een uitkering als je aan de voorwaarden voldoet, dat is je recht niet meer en niet minder. In de gemeente Deventer ontvangen 2860 mensen een bijstandsuitkering. Dat is 2,9% van alle inwoners en meer dan gemiddeld in Nederland. Het hoogste aandeel bijstandsuitkeringen in Nederland telt de gemeente Rotterdam (6,6% van de inwoners). Het aantal bijstandsuitkeringen in Nederland nam tussen 2011 en 2015 gemiddeld met 20 procent toe. In Deventer is het aantal uitkeringen tussen 2011 en 2015 met 33% toegenomen. De fractie van Deventer Sociaal maakt zich grote zorgen over de toename van de extra aanvragen en de gevolgen hiervan op de prestatieafspraken met Deventer Werktalent.

Al die mensen komen in dezelfde regelgeving terecht, je moet naar DWT, collectieve sollicitatietraining, bij DWT op de computer solliciteren naar werk etc. Mensen zoals u en ik die vaak door omstandigheden buiten hen om in de WWB terecht komen, mensen die niets liever willen dan weer een betaalde baan en een beter inkomen. Die hoef je niet te dwingen te solliciteren dat doen ze zelf wel. Er komen steeds meer hoogopgeleide mensen in de WWB, ook deze mensen moeten we faciliteren ondersteuning bieden zoals aanvullende opleidingen en niet in regeltjes dwingen of korten op hun uitkering omdat ze een sollicitatie te weinig hebben gedaan, of in banen aan het werk zetten waar ze niet tot hun recht komen al dan niet met behoud van uitkering. Het is niet de kwantiteit maar de aansluiting op opleiding en mogelijkheden waarom gesolliciteerd wordt.

Geen plicht om te solliciteren, geen strenge voorwaarden om mee te doen aan een traject om te re-integreren op de arbeidsmarkt. Steeds meer gemeenten willen experimenteren met soepele regels voor mensen die in de Bijstandswet zitten.

Veel gemeenten denken dat een vriendelijkere benadering van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, hen eerder op de arbeidsmarkt helpt. Door controles en strenge regels achterwege te laten, worden mensen meer gemotiveerd en uitgedaagd om betaald werk te vinden. En het kost de gemeenten ook minder geld. Dat blijkt uit het experiment in Eindhoven.

Op dit moment legt elke gemeente haar eigen accenten. Veel gemeenten vinden dat het huidige systeem te re-integratie verplichtingen, controles en sancties te ingewikkeld is. Dat kost tijd en geld en beperkt de eigen verantwoordelijkheid van de bijstandsontvangers.

Vandaar ons initiatiefvoorstel.

Lees hieronder het initiatiefvoorstel (PDF)

2016 Initiatiefvoorstel DS – Regelarme Bijstand

Vergelijkbare berichten