Initiatiefvoorstel regelarme bijstand succesvol,

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 16 juli, heeft de fractie van Deventer Sociaal een initiatiefvoorstel ingediend.
Met dit voorstel hebben we het college verzocht om te komen met een voorstel voor een experiment met regelarme bijstand in Deventer, op basis van een persoonsvolgend re-integratiebudget en een werkwijze waarin we de dwang en drang zoveel mogelijk achterwege laten. Maar waarin we uitgaan van eigen kracht en mogelijkheden van mensen.

Ook hebben we gevraagd om de gehele doelgroep van de WWB ( Wet Werk en Bijstand ) te betrekken in het experiment.
Na het indienen van ons voorstel in juli, werd al snel bekend dat het college ook werkte aan een eigen voorstel voor regelarme bijstand in Deventer. Tevens maakte staatssecretaris Klijnsma bekend dat er vanuit het Rijk ruimte zou worden geboden aan 25 Nederlandse gemeenten, om een experiment met regelarme bijstand uit te gaan voeren.
De fractie van Deventer Sociaal heeft daarop direct een verzoek aan het college gedaan, om Deventer ook aan te melden voor dit experiment.
Het college heeft daarop positief gereageerd. Gisterenavond heeft het college haar voorstel voor regelarme bijstand kort gepresenteerd aan de raad. De fractie van Deventer Sociaal ziet in het voorstel van het college zeer veel van haar eigen voorstellen terug.
Er wordt ingezet op een experiment voor de gehele doelgroep van de WWB dit houd in dat iedereen met een WWB uitkering zich aan kan melden om mee te doen.
Er komt ruimte voor het maken van een eigen plan van aanpak met waar nodig ondersteuning.
Voorwaarde hierbij is wel dat er intensiever wordt gekeken, of het plan van aanpak wordt gevolgd en of de gemaakte afspraken worden nagekomen.
De totale duur van het experiment is drie jaar. Na deze periode volgt een uitgebreide evaluatie.
Onze eerste indruk is positief, een nader uitgewerkt plan van aanpak, komt binnenkort naar de Raad.
We zullen dit plan van aanpak kritisch bekijken en waar nodig nog aanvullende voorstellen doen.
Voor nu zijn we zeer tevreden met de uitkomst.

Vergelijkbare berichten