Onze motie en amendement Kansen voor Kinderen hebben het net niet gehaald.

Onze fractie heeft gisteren 8 november tijdens het begrotingsdebat een motie en een amendement ingediend om het budget dat beschikbaar is gekomen voor kinderen in armoede, te oormerken voor de doelgroep en het niet te besteden aan de kosten van het beschermingsbewind. Onze fractie vind dat de raad in staat moet worden gesteld om mee te kunnen besluiten over de besteding van deze middelen.

De fracties van de VVD, D’66, DN en Nieuw Links hebben ons hierin actief ondersteund door onze voorstellen mede in te dienen.

We zijn hierover al maanden in discussie met de wethouder. Sinds het verschijnen van de Voorjaarsnota in juli hebben we hierover al talloze vragen gesteld, een amendement ingediend en hebben we hierover een interpellatiedebat gevoerd. Na drie maanden doorvragen werd duidelijk dat het college het budget (nog) niet heeft ingezet, maar heeft toegevoegd aan de algemene middelen. Hiermee zijn deze middelen onderdeel van de begroting en kunnen ze worden ingezet voor andere zaken dan de bestrijding van kinderarmoede. Wij vinden dit een slechte ontwikkeling. Dit budget moet rechtstreeks ten goede komen aan kinderen.

Helaas is het ons gisteren niet gelukt, tijdens de stemming kwamen we een stem tekort en was er dus met het kleinst mogelijke verschil geen steun voor ons voorstel.

Pluspunt is wel, dat een groot deel van de raad heeft aangegeven moeite te hebben met de werkwijze van de wethouder en dat de discussie over de inzet van middelen voor 2018 echt anders moet. Onze fractie zal zich blijven inzetten voor een juiste besteding van dit budget en zullen het college dus ook kritisch blijven volgen.

Vergelijkbare berichten