Fractie Deventer Sociaal stelt vragen over verdringing

Bij het vaststellen van het beleidskader Iedereen Actief heeft onze fractie, zijn zorgen uitgesproken over de verdringing van betaalde arbeid.
We hebben het college meerdere malen verzocht om te komen met concrete voorstellen, waardoor verdringing zou kunnen worden voorkomen.
Het college heeft daarop bij monde van wethouder Kolkman de toezegging gedaan, dat het college met concrete voorstellen zou komen, en er tegelijkertijd alles aan te doen om verdringing te voorkomen.

Tijdens de bestuurlijke actualiteiten van 28 jan 2015 zijn er door de fractie van de PvdA vragen gesteld over de gedwongen ontslagen bij Solis.
Op de vraag of deze banen evt konden worden ingevuld door vrijwilligers, antwoordde de wethouder dat dit het geval zou kunnen zijn.
Tevens melde hij de raad ‘dat we elkaar niet voor de gek moesten houden’, en dat verdringing altijd aan de orde kon zijn.
Op de vraag of er ook via de gemeente mensen naar dit (vrijwilligerswerk) werden geleid, antwoordde de wethouder dat dit het geval kon zijn. Deze uitspraken stroken wat ons betreft niet met het uitgangspunt, dat verdringing van arbeid zoveel mogelijk zou moeten voorkomen.
De fractie van Deventer Sociaal heeft hierover de volgende vragen;

1) Wanneer ontvangt de raad de concrete voorstellen vanuit het college over het voorkomen van verdringing van betaalde arbeid?
2) Klopt het antwoord dat er mogelijk ook via de gemeente, DWT of de VCD mensen zijn / worden toegeleid naar vrijwilligerswerk dat eerst werd gedaan door betaalde werknemers?
3) Hoe strookt dit met het beleid en het uitgangspunt van het college om verdringing tegen te gaan?
4) Zijn er in Deventer al mensen naar dit vrijwillige werk toegeleid? 5) Om hoeveel personen gaat het dan concreet, en door wie zijn zij naar dit vrijwilligerswerk toegeleid?

Vergelijkbare berichten