Ouderbijdrage jeugd GGZ

De fractie van Deventer Sociaal vraagt het college van Deventer om de ouderbijdrage in de jeugd-ggz op te schorten nu staatssecretaris Van Rijn onderzoek doet naar de gevolgen van deze bijdrage.

Diverse gemeenten hebben grote moeite met het innen van de wettelijk verplichte ouderbijdrage jeugd GGZ omdat de maatregel onuitvoerbaar is. O.a. Zandvoort, Haarlem, Den Haag, Utrecht, Breda, Amsterdam en Nijmegen zijn er al mee gestopt en gaan daarmee in tegen landelijk beleid. De fractie van Deventer Sociaal wil dat het college een duidelijk statement afgeeft naar de landelijke politiek en zich aansluit bij gemeenten die de ouderbijdrage opschorten.

Door de nieuwe jeugdwet, die 1 januari is ingegaan, wordt nu ook een ouderbijdrage gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud. De ouderbijdrage kan oplopen tot bijna 1600 euro per jaar voor ouders van kinderen in de jeugdzorginstellingen voor dagbehandelingen of verblijf. Het is aan gemeenten om de ouderbijdrage te innen.

De eerste signalen wijzen erop dat dit een drempel is voor ouders om hulp te vragen. Het gaat hier om kwetsbare kinderen die zorg nodig hebben. Het kan niet zo zijn dat deze kwetsbare kinderen de noodzakelijke zorg niet krijgen vanwege een financiële drempel.

De fractie van Deventer Sociaal wil dat het college een duidelijk statement afgeeft naar de landelijke politiek en zich aansluit bij gemeenten die de ouderbijdrage opschorten. De fractie van Deventer Sociaal wil dat de inning wordt gestopt totdat de uitslagen van het onderzoek van de Staatssecretaris bekend zijn. Ook wil de fractie niet dat er met terugwerkende kracht geïnd gaat worden.

De fractie van Deventer Sociaal zal daarom morgenavond ( 18-2-2015) een motie vreemd indienen waarin zij het college oproept zich aan te sluiten bij de andere gemeenten om de inning van de eigen bijdrage jeugd GGZ op te schorten.

In antwoord op schriftelijke vragen van diverse fracties geeft het college aan dat er op dit moment geen betrouwbaar beeld gegeven kan worden van de financiële consequenties. Ook is niet bekend of de kosten van inning hoger zullen zijn dan de baten.

Mochten er nadelige gevolgen zijn voor de gemeente Deventer dan bestaat hiervoor een decentralisatiereserve uit dat reservepotje kan deze opschorting eventueel betaald worden.

De fractie van Deventer Sociaal vindt dat een kwetsbaar kind nooit de dupe mag worden van financiële belemmeringen en dat – hoe vervelend ook – de gemeente Deventer dan de reserves zal moeten aanspreken.

Vergelijkbare berichten