megaphone

Extra geld naar Jeugdzorg budget

Het was in 2015 een dilemma.
Hoe ging de gemeente Deventer om met de nieuwe verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg? Na de decentralisaties is ook de jeugdzorg een verantwoording van de gemeente te geworden.
Deze decentralisaties gingen gepaard met een korting op het budget en een hoop onduidelijkheid over een eventuele compensatie vanuit het rijk.
De gemeente moest de kwaliteit waarborgen en het tegelijkertijd ook nog met minder budget doen.
Destijds waren er twee opties, de gemeente had de keuze om in gezamenlijkheid met andere gemeenten in de regio zorg in te gaan kopen. In een gemeenschappelijke regeling waarin dan gezamenlijk de voordelen en de lasten worden gedragen en tevens wordt geprobeerd het aanbod van zorg zo breed mogelijk te maken.
De andere keuze was om dit als gemeente alleen te gaan proberen.
Deventer Sociaal heeft destijds voor de gemeenschappelijke regeling gestemd.


Voor onze fractie stond en staat de continuering van zorg en een zo breed mogelijk aanbod altijd op de eerste plaats.
Door samenwerking in regionaal verband zijn er met vele aanbieders contracten afgesloten en was de continuïteit van zorg voor vele kinderen gewaarborgd.
In 2015 kon het college ons niet garanderen dat de gemeente Deventer dit op eigen houtje ook voor elkaar zou krijgen.
Duidelijk was ook dat dit samenwerkingsverband risico’s met zich mee kon brengen.
Samen de baten samen de lasten.

Recent heeft het college de raad verzocht om extra budget beschikbaar stellen voor de jeugdzorg.
Er is een tekort ontstaan, het sluiten van contracten staat onder druk, evenals als de continuïteit van zorg en mogelijk het voortbestaan van aanbieders in onze regio.
Het extra budget komt uit de reserve voor de 3 decentralisaties.
De fractie van Deventer Sociaal sprak al eerder haar bezorgdheid uit over deze reserve.
Met dit besluit wordt er opnieuw een grote putting uit deze reserve gedaan, we zullen het college ook verzoeken om te kijken naar mogelijkheden om deze reserve op peil te houden.
We vinden de continuïteit van zorg op dit moment echter van groter belang en zullen het voorstel daarom steunen.

Enkele partijen blazen nu hoog van de toren dat we met deze regeling moeten stoppen en dat we er nooit aan hadden moeten beginnen.
Feit is dat er minstens zoveel onzekerheid en risico op tekorten was geweest als we de keuze hadden gemaakt om dit als gemeente alleen te proberen.

Het overhaast opzeggen van de regeling is wat de fractie van Deventer Sociaal betreft een onverantwoorde keuze.
We kunnen het risico niet nemen dat kinderen geen zorg ontvangen, er wachtlijsten dreigen te ontstaan en er zorgaanbieders omvallen omdat er geen contracten kunnen worden gesloten.

Er dient nu echter wel zo snel mogelijk een onderzoek te worden verricht naar de gevolgen van het eventuele stoppen met de huidige regeling.
Het college dient te onderzoeken, of de gemeente Deventer ook in staat is, om deze grote verantwoordelijkheid alleen te dragen. Tevens dient er ook te worden onderzocht of we in staat zijn om het huidige brede aanbod van zorg voor alle doelgroepen te kunnen continueren.
Pas als alle gevolgen van het besluit duidelijk zijn kan de gemeenteraad een weloverwogen besluit nemen.

Vergelijkbare berichten