Provincie Overijssel en hun Ganzenbeleid

ganzenOp 10 september werd in de vergadering van de Provinciale staten van Overijssel het faunabeheersplan besproken. Het meest opvallende onderdeel van dit beheersplan is het opheffen  van de zogenoemde winterrust voor de ganzen in de provincie. Daarnaast wil de provincie ook met behulp van de “sterke arm” terreineigenaren dwingen om de uitvoerders van dit  faunabeheersplan toe te laten op hun terreinen. Hetgeen betekent dat ook natuur organisaties jagers moeten toelaten op hun gebied.

Onze mening is dat de Provincie met dit laatste toch enigszins haar boekje te buiten gaat. Op 26 juni 2012 heeft het Europese Hof van Justitie namelijk bepaald dat grondeigenaren geen medewerking hoeven te verlenen aan het toelaten van jagers op hun eigen terrein. Niet alleen die uitspraak maar ook een internationale VN en EU conventie ten aanzien van de Siberische Riet- en Kolganzen heeft ons eigen land geratificeerd. De Ramsar Conventie, Bonner Conventie, Verdrag van Bern, Vogelrichtlijn enz. enz. Hierdoor komt het onzinnige plan van de Provincie toch wel op losse schroeven te staan. Immers buurprovincie Gelderland heeft onder druk van natuurbescherming organisaties zo’n zelfde plan vorige jaar ingetrokken.

Deventer Sociaal is zich heel erg bewust van het ganzen probleem, dat er te veel zijn en dat die dan ook schade veroorzaken aan landbouwpercelen en weidegronden is een vaststaand feit. Wel zijn wij van mening dat het afschieten van deze dieren niet een juiste oplossing is voor het probleem. De provincie Zuid-Holland is hier ondertussen ook achter. Ook zij kampen met een groot aantal nauwelijks meer te beheersen ganzen. Afschieten heeft de laatste jaren wel voor vermindering van de aantallen gezorgd maar niet voor de vermindering van de schade.

Over welke schadebedragen praten wij dan: De provincie Overijssel heeft in 2013 305.099 euro uitgekeerd aan schadevergoeding voor schade veroorzaakt door de grauwe gans en voor de kolgans is dat een bedrag van 278.680 euro. Dit zijn geen kleine bedragen die dan ook zwaar drukken op de provinciale begroting.

Aangezien een van de motto’s van Deventer Sociaal is “Niet Nee maar Mee” doen wij hier een aantal voorstellen.
• Om te beginnen aanhakend bij het lopende project “ruimte voor de rivier” het toepassen van schaalverkleining voor de graslanden. Minder grote oppervlakte omzoomt door meidoornhaagjes. Dit maakt het voor de ganzen minder aantrekkelijk om te landen. Ze hebben minder zicht op hun omgeving.
• Het aanpassen van de grassoorten die gebruikt worden. Nu wordt er veel gebruik gemaakt van het zogenaamde Engels raaigras, dit is een snel groeiend en erg eiwitrijk voedsel, niet alleen voor de koeien maar ook voor de ganzen. Meng je dit met bijvoorbeeld rolklaver dan zal de gans het grasperceel minder aantrekkelijk vinden. Het planten van witte klaver zal ganzen aantrekken omdat ze dat lekkerder vinden dan gras. Dus witte klaver zaaien in de grasgebieden die door natuurbescherming organisaties worden beheerd.
• Door speciale foeragegebieden aan te wijzen zodat de schade op de omliggende gebieden vermindert, deze gebieden in eigendom van de boeren krijgen een vaste vergoeding van de provincie. Deze methode wordt in Friesland en Flevoland al met succes toegepast.
• Het actief verjagen van de dieren zodat die hun toevlucht gaan zoeken in de natuurgebieden. Het actief verjagen kan door middel van schieten met losse flodders, laser licht, maar ook door het inzetten van roofvogels.
• Het verhogen van de roofvogelstand en zorgen dat een andere natuurlijk vijand van de gans, de vos, meer ruimte krijgt om te leven.

Wij zijn het met de Dierenbescherming eens dat, voordat er over wordt gegaan tot het bestrijden van de ganzen door middel van afschot, er toch echt een periode van tenminste twee jaar gewerkt moet zijn met alternatieve middelen. Daarnaast ook een uitvoerig onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten hiervan.

Immers de aantallen die er nu zijn bedreigen onze inheemse vogels ook. De roerdomp en de purperreiger zijn vogelsoorten die ook onder druk staan van de toenemende ganzenpopulaties. Alleen pleiten wij er wel voor om de winterrust te handhaven om te voorkomen dat de trekganzen die in het voorjaar weer vertrekken het slachtoffer worden. Bijkomend voordeel van het handhaven van de winterrust is dan ook dat een van de partijen binnen het samenwerkingsverband, Natuurmonumenten, dan in het komende voorjaar weer van start gaat met het uithalen en vernietigen van legsels om zo groei van de ganzenpopulatie te verminderen.

Als laatste is dit ook een oproep aan alle betrokken partijen; Provincie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Overijssels Particulier Grondbezit, Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, Land en Tuinbouw Organisatie Noord, Nederlands Vakverbond van Varkenshouders en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, om toch vooral met elkaar in gesprek te blijven. Faunabeheer doe je samen met alle betrokken partijen.

Deventer, 21 september 2014
Deventer Sociaal

Vergelijkbare berichten