Update: Inning ouderbijdrage

De fractie van Deventer-Sociaal is op zijn zachts gezegd niet blij met het persbericht over de inning ouderbijdrage GGZ dat is uitgegeven door het college voordat de raad werd geïnformeerd.
De fractie van Deventer-Sociaal heeft in overleg met de mede-indieners van de motie – in vertrouwen – de motie aangehouden en de wethouder de tijd gegeven een en ander uit te zoeken. De wethouder heeft toegezegd er bij de raad op terug te komen en de inning van de ouderbijdrage op te schorten en ook niet met terugwerkende kracht te innen.
Dat de wethouder pro-actief roept de ouderbijdrage te gaan innen is voor Deventer-Sociaal een schending van het gegeven vertrouwen.

De fractie van Deventer-Sociaal is van mening dat ook Deventer moet wachten met de inning van de zorg bijdrage jeugd GGZ totdat duidelijk is wat de kosten en de baten zijn en uit onderzoek is gebleken dat door inning van de eigen bijdrage geen drempel ontstaat voor ouders om hulp te zoeken.
Het onderzoek van staatssecretaris van Rijn is nog niet afgerond. De fractie van Deventer-Sociaal verwacht daarom van de wethouder dat hij wacht op de uitslag van het onderzoek en dient daarom de eerder aangehouden motie alsnog in.

Vergelijkbare berichten