Zwerfjongere of bankhopper..


Dak en thuisloosheid onder jongeren is al jaren een groot punt van zorg voor onze partij. De groep jongeren die tussen de wal en het schip raken wordt ieder jaar groter. In 2019 leidde dit tot een discussie over het aantal jongeren dat in onze gemeente te maken krijgt met dak en thuisloosheid.
De gemeente gaf destijds aan dat het in Deventer zou gaan om ongeveer tien jongeren, waarvoor voldoende opvang aanwezig zou zijn.

De Stichting Zwerfjongeren Nederland zette grote vraagtekens bij dit aantal en schatte in dat het aantal in werkelijkheid vele malen hoger lag.
Onze fractie diende daarom in 2019 een motie in waarin we het college vroegen een onderzoek te doen naar het aantal dak en thuisloze jongeren in Deventer.


De uitkomsten van het onderzoek zijn nu met de raad gedeeld.
Opvallend is dat het aantal jongeren dat wordt aangemerkt als dak en thuisloos in Deventer fors hoger ligt dan de 10 jongeren waar in 2019 over werd gesproken.
In 2020 waren er 61 jongeren bekend die niet beschikken over een eigen woonruimte en geen vooruitzicht hebben op een stabiele slaapplek.

Ze verblijven bij familie of kennissen of maken noodgedwongen gebruik van de passantenverblijven of de noodopvang. Omdat deze jongeren niet op straat of in de openbare ruimte slapen worden ze ‘bankhoppers’ genoemd.
De meest voorkomende problemen bij deze groep zijn een gebrek aan passende huisvesting, inkomen, een sociaal netwerk en het in aanraking komen met politie en justitie.

“Zonder briefadres kunnen jongeren geen identiteitskaart aanvragen, maar zonder identiteitskaart kunnen ze geen briefadres aanvragen”

De leefwereld van deze groep botst vaak met de systeemwereld. De drempel om een beroep te doen op de gemeente voor bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering of een briefadres is te hoog omdat deze jongeren niet in staat zijn om zelfstandig de hulpvraag te formuleren.
Jongeren hebben hierbij meer ondersteuning nodig en moeten bij de hand genomen worden om deze stappen te kunnen zetten.
In 2017 is daarom besloten om met alle betrokken partijen samen te gaan werken met een convenant 18-/18+ waardoor de jongere na het bereiken van de 18-jarige leeftijd naadloos terecht komt bij passende hulpverlening, de zogenaamde warme overdracht.
Uit het onderzoek blijkt dat de samenwerking tussen betrokken partijen over het algemeen als positief wordt ervaren, maar dat de overdracht bij dak en thuisloze jongeren niet goed lukt. Het oplossen van het gebrek aan betaalbare huisvesting is ook in Deventer een belangrijke factor om thuisloze jongeren beter te ondersteunen.
Het college geeft in een reactie aan dat Deventer zich in regioverband maximaal inspant om dak en thuisloosheid bij jongvolwassenen te voorkomen.
Dit jaar komen er extra financiële middelen beschikbaar vanuit het Rijk, met het nieuwe beleid
moet meer worden ingezet op een vaste woon en verblijfplaats en minder op verblijf in de opvang.
Onze voorkeur gaat hierbij uit naar passende kleinschalige woonvormen voor jongeren met voldoende begeleiding en de middelen om het leven weer op orde te krijgen en te gaan werken aan de toekomst.
In verschillende gemeenten lopen nu pilots zoals bv het Bouwdepot https://hetbouwdepot.nl en Housing First. https://housingfirstnederland.nl/

Deventer hoeft het wiel dus niet opnieuw uit te gaan vinden, we kunnen leren van ervaringen vanuit de andere gemeenten en kijken wat het beste werkt voor jongeren in onze gemeente.

Lees de raadsmededeling hier> https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9845823/1/2021-03-04%20432%20Raadsmededeling%20Fase%20II%20Onderzoek%20zwerfjongeren

Lees de rapportage hier> https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9845824/1/2021-03-04_432_Rapportage_Dak-_en_thuisloze_jongeren_fase_II

61 jongeren tussen wal en schip, zwerfjongere of bankhopper..de problematiek blijft hetzelfde. Werk aan de winkel!

Vergelijkbare berichten