Passend onderwijs in Deventer,

Zorgboerderij “De Grote Brander” biedt uniek onderwijs aan scholieren met een beperking die in het reguliere onderwijs niet op hun plek zijn.
Dit onderwijs op niveau dreigt nu ten onder te gaan aan regels
Gemeenten en de onderwijsinspectie vinden dat onderwijs niet thuishoort op een zorgboerderij omdat dit geen schoolse setting is. Daarom stopt het onderwijs en kunnen leerlingen na de herfstvakantie niet meer naar de Grote Brander.

We vinden het onbegrijpelijk dat deze vorm van onderwijs aan kinderen stopt.
De kinderen hebben aantoonbaar baat bij deze vorm van op maat toegesneden onderwijs.
We begrijpen dat het lastig is, het is iets nieuws en past niet binnen de bestaande kaders en regels.
Maar nu wordt het kind met het badwater weggegooid.
We roepen alle betrokken partijen op om met elkaar te zoeken naar een oplossing, want een ding weten we zeker, voor deze groep is terugkeer naar de schoolbanken echt een stap terug.
Deze kinderen passen niet in een schoolse setting.
De fracties van VVD en Deventer Sociaal roepen het college op een zeer actieve rol te spelen bij het zoeken naar een oplossing en hebben de volgende vragen gesteld.

Schriftelijke vragen artikel 46 RvO

1. In de raadsmededeling lijkt te staan dat 9 getroffen leerlingen zonder vrijstelling van de leerplicht nu een vrijstelling gaan krijgen van de leerplicht. Kunt u dit uitleggen?
2. Ieder kind in Nederland heeft in beginsel recht op onderwijs. Een vrijstelling van de leerplicht doet hier niks aan af, maar haalt alleen de drang en dwang weg. Op welke wijze denkt het college te gaan zorgen voor onderwijs voor deze leerlingen die niet terecht kunnen in regulier of speciaal onderwijs?
3. Er lijkt nu vooral sprake te zijn van strikt naleven van de regels en vasthouden aan eigen budgetten. Op welke wijze denkt het College bij te kunnen dragen aan de verdere transformatie in de samenwerking tussen zorg en onderwijs?
4. Op welke wijze houdt het college de Raad geïnformeerd over de stand van zaken?

Vergelijkbare berichten