Uitkomsten pilot regelarme bijstand,

In 2016 diende de fractie van Deventer Sociaal een initiatiefvoorstel in voor een experiment met regelarme bijstand in Deventer.

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/4552743/3#search=%22pilot%20regelarme%20bijstand%22

Bijna gelijktijdig besloot het toenmalige college om zelf ook te komen met een soortgelijk voorstel.
Dit voorstel was weliswaar minder verstrekkend dan het voorstel uit onze fractie, maar kon destijds wel rekenen op onze steun.
Het experiment is nu afgerond en de resultaten zijn bekend en met de raad gedeeld.

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8683294/2/2020-04-29_587_INLOG_Eindrapport_experiment_Participatiewet_Deventer

Uit het onderzoek blijkt dat minder regels stellen niet vanzelfsprekend leidt tot ander gedrag van mensen in de bijstand.
Wat we wel zien, is dat intensievere begeleiding en het bieden van maatwerk ertoe leidt dat mensen eerder en duurzamer uitstromen naar een betaalde baan of vrijwilligerswerk.

Tijdens de behandeling van de nieuwe participatie wet in Deventer, heeft onze fractie al aangedrongen op een positieve benadering van mensen, meer ruimte voor maatwerk en minder dwang en drang.
We moeten meer kijken naar de situatie waarin mensen zich bevinden en daarnaast ook open staan voor eigen initiatief.

We zien deze punten nu gelukkig ook terug in de participatie wet in Deventer,
en zijn blij met de toezegging van het college om een nader onderzoek te doen naar
manieren van intensief begeleiden.
Zoals altijd, valt en staat het beleid natuurlijk met de manier waarop hier in de praktijk uitvoering aan wordt gegeven.
We blijven daarom kritisch volgen hoe het beleid gaat werken en zullen het college waar nodig kritisch aanspreken en bevragen.

Zie ook:

Vergelijkbare berichten