Een politieke terugblik op 2020. #Stemgedrag

Het bijzondere en uitzonderlijke jaar 2020 is bijna voorbij. Het was het jaar van de Corona pandemie en dat is ook in het Deventer stadhuis niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een jaar met vele gezichten. Aan de ene kant het ongekende verdriet en het verlies en aan de andere kant ook de grote inzet, prachtige initiatieven en de wil om elkaar te helpen en te ondersteunen in deze moeilijke tijden. De kracht van Deventer heeft zich opnieuw bewezen.

Het politieke leven kwam begin dit jaar ook abrupt tot stilstand. Fysiek vergaderen was niet meer mogelijk, maar de besluiten moesten wel worden genomen. De hele raad moest op omscholingscursus en gaan werken met online communicatiemiddelen als Zoom, Teams en Skype. Het is op die manier gelukt om belangrijke onderwerpen in aangepaste vorm te behandelen.

Een belangrijk onderwerp van gesprek was de andere crisis, die ook na corona niet voorbij zal zijn, de klimaatcrisis. De gemeenteraad van Deventer discussieerde onder andere over het Energieplan en de daarmee samenhangende Regionale Energie Strategie. De plannen geven aan hoe Deventer in de nabije toekomst haar energie duurzaam en CO2 neutraal gaat opwekken. De keus is daarbij om dit te doen door zon en windenergie. Het is duidelijk dat de energietransitie onvermijdelijk is, maar er moet wel een goede discussie komen met alle inwoners van Deventer over hoe we dit gaan doen. Voor onze fractie is ook erg belangrijk dat opwekking en opbrengsten van duurzame energiebronnen zoveel mogelijk in handen is van bewoners zelf. Dit kan bijvoorbeeld door energie coöperaties waaraan iedereen kan deelnemen.

Het afgelopen jaar was er ook de nodige discussie over de bomenkap in de gemeente. Bomen moesten wijken voor een strak aangelegd fietspad en recent zijn er in Diepenveen bomen verwijderd omdat dit de verkeersveiligheid ten goede zou komen. Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop. Bomen zijn belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het is daarom belangrijk dat we in Deventer zorgvuldiger omgaan met bomen. Het college heeft inmiddels toegezegd hierover met de raad in gesprek te willen gaan.

We hebben ons altijd ingezet voor een sociaal en menselijk beleid. Begin dit jaar besloot de raad over de uitvoering van de nieuwe participatie wet. Mede door onze inbreng kiest Deventer nu voor een aanpak waarin meer oog is voor de mens achter de cijfers en waarin meer maatwerk mogelijk is. Door de corona crisis zien we nu al meer aanvragen bij de bijstand en de schuldhulpverlening. Hoe dit zich verder ontwikkeld is nu nog moeilijk te voorspellen, maar onze fractie zal zich blijven inzetten om de voorzieningen en het maatwerk op peil te houden.

Het onderzoek naar dak en thuisloze jongeren in Deventer, heeft door de corona crisis te nodige vertraging opgelopen. Verwacht wordt nu dat het onderzoek in begin 2021 klaar zal zijn. De discussie over dakloosheid en maatschappelijke opvang is ondertussen in volle gang. Het aantal dak en thuisloze mensen neemt toe. De problematiek neemt toe en daarmee ook de overlast. We zien ook in Deventer dat het draagvlak voor de opvang van kwetsbare personen afvlakt. Wat we missen is een duidelijke visie van het college. Besluiten over opvang, begeleid wonen en voorzieningen worden hap/snap genomen. We missen de samenhang in het beleid. Dat kan echt beter, we zullen ons in 2021 opnieuw in gaan zetten voor voldoende en passende opvang van alle kwetsbare groepen.

Dit jaar is er ook gesproken over het nieuwe WMO beleid en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Belangrijke punten bij dit beleid waren voor ons de keuzevrijheid en het maatwerk in het aanbod. Onze inwoners moeten zelf kunnen besluiten over de aanbieder en daarmee de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die het best bij hen past. Daar zullen we ons ook in 2021 voor blijven inzetten.

Een ander heet hangijzer dit jaar was de cultuur. We stellen met teleurstelling en verbazing vast dat er geen enkele verbetering in het beleid van het College valt te ontdekken. Dit beleid is al jaren gebaseerd op zuinigheid, terwijl er nu juist geïnvesteerd zou moeten worden in cultuur. Dat leidde er dit jaar onder andere toe dat er nog steeds geen besluit is genomen over de toekomst van het Burgerweeshuis en dat er een halfslachtige oplossing is gevonden om de tekorten bij het Deventer Verhaal op te lossen. De discussie over het Uitvoeringsplan Cultuur geeft weinig hoop voor de cultuursector. Het huidige cultuurbeleid dreigt funest te worden voor Deventer als aantrekkelijke stad. Het speelgoedmuseum is gekort op het budget, de plannen voor het Deventer Verhaal in de oude bibliotheek zijn gestrand. Dat moet in 2021 echt anders. We zullen ons blijven inzetten om alsnog een ander cultuurbeleid met voldoende geld te realiseren.

Een discussie die in 2020 ook niet afgerond werd was het afvalbeleid. Het College houdt nog steeds vast aan het huidige inzamelingsbeleid, waarvan de kosten en dus de tarieven voor de burger alleen maar verder oplopen. Het College blijft blind en doof voor eventuele alternatieven. De gevolgen zijn er, we zien meer illegale dump van afval, zwerfvuil neemt eerder toe dan af en het aantal containers is inmiddels niet te tellen. Het onlangs besproken Afval- en grondstoffenplan biedt weinig hoop voor de toekomst. We zullen deze discussie met het College ook in 2021 gewoon voortzetten.

De Wooncrisis woedt in heel Nederland en gaat ook Deventer niet voorbij. Er werden dit jaar heel wat woningbouwprojecten besproken. Toch heeft onze fractie niet de indruk en de illusie dat dit de wooncrisis gaat oplossen, er voor zorgt dat er voldoende betaalbare woningen bijkomen, of de wachtrijen voor de sociale huursector gaan verminderen. Daarvoor moet er meer gebeuren. We geloven best dat de verantwoordelijk wethouder zijn uiterste best doet, maar het moet ook een keer tot daden komen. Onze partij blijft in 2021 haar best doen voor meer betaalbare woningen en een realistisch woningbouwprogramma.

Tenslotte, we kunnen er niet omheen, Corona. Alle inzet is er op gericht geweest om inwoners en ondernemers in Deventer zo goed mogelijk te ondersteunen in deze ongekende crisis. We hebben daarom constructief meegedacht over het opzetten van een Corona fonds in Deventer. Met het indienen van de motie Corona Cirkels hebben we geprobeerd om mee te denken over veilig gebruik van de openbare ruimte tijdens de crisis. Daarnaast heeft onze fractie zich ook hardgemaakt voor een waarderingsbonus voor onze handhavers.

We zitten inmiddels in een tweede lockdown. Het is nu nog moeilijk te voorspellen hoe deze crisis zich verder gaat ontwikkelen en wat de effecten op de langere termijn zullen zijn. De voortekenen zijn niet gunstig. Er zal naar verwachting een groter beroep worden gedaan op hulp en ondersteuning vanuit de gemeente.

Wij zijn er klaar voor om ook in 2021 weer op een constructieve manier mee te denken over gemeentelijk beleid dat goed is voor Mens, Dier en Natuur.

Stemgedrag

Luister niet alleen naar wat een politieke partij zegt, maar kijk vooral naar wat ze stemmen.

Hierbij een overzicht van ons stemgedrag in het jaar 2020 >

Eigen Moties:

Motie Corona Cirkels

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8794618/1/2020-05-27%20Motie%20vreemd%20DS%20-%20Corona%20picknick%20cirkels%20-%20AANGENOMEN

Motie indicatoren Woningvoorraad

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9399909/1/2020-11-11%20Motie%205_2%20DS%20-%20Indicatoren%20woningvoorraad%20AANGENOMEN

Motie Eenmalige waarderingsbonus Boa’s Gemeente Deventer

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9399254/1/2020-11-11%20Motie%202_1%20DS%20-%20Waarderingsbonus%20Boa’s%20AANGENOMEN

Mede ingediend:

Motie Democratische Tango

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8488320/1/2020-02-26%20Motie%20vreemd%20GL%20-%20Democratische%20tango%20tussen%20raad%20en%20college%20AANGENOMEN

Motie Versterken Biodiversiteit als uitgangspunt bij zonneparken en windmolens

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8794227/1/2020-05-27%20Motie%207%20RES%20-%20GL%20-%20Biodiversiteit%20-%20AANGENOMEN

Motie Lokaal Eigenaarschap

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8794048/1/2020-05-27%20Motie%204%20RES%20-%20PvdA-GB-GL-CU-DS-D66%20-%20Lokaal%20Eigenaarschap%20(gewijzigd)%20AANGENOMEN

Motie De geschiedenis ligt op straat

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8925121/1/2020-06-24%20Motie%20D66%20-%20De%20geschiedenis%20ligt%20op%20straat%20-%20AANGENOMEN

Motie Geldleningen

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8925197/1/2020-06-24%20Motie%20VVD%20-%20Verkenning%20Geldleningen%20-%20AANGENOMEN

Motie Betaalbaar duurzaam Deventer met een energiefonds voor iedere inwoner

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8960937/1/2020-07-01%20Motie%2011_2%20GL%20-%20Duurzaamheidsfonds%20-%20AANGENOMEN

Motie Bomen behouden bij aanleg fietspad Margijnenenk

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9251848/1/2020-10-07%20Motie%20vreemd%20GL-%20Bomen%20behouden%20bij%20aanleg%20fietspad%20-%20AANGENOMEN

Motie De raad aan het stuur (Voorsorteren op de toekomst)

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9400412/1/2020-11-11%20Motie%2011_1%20VVD%20-%20De%20raad%20aan%20het%20stuur%20AANGENOMEN

Motie Zorgconcepten

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9400354/1/2020-11-11%20Motie%208_2%20PvdA%20-%20Zorgconcepten%20AANGENOMEN

Gesteund:

Motie Onderzoek regionaal energiebedrijf

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8794127/1/2020-05-27%20Motie%206%20RES%20-%20CU%20-%20Onderzoek%20regionaal%20energiebedrijf%20-%20AANGENOMEN

Motie Kleintje Duurzaamheid

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8961204/1/2020-07-01%20Motie%2011_3%20GL%20-%20Kleintje%20Duurzaamheid%20-%20AANGENOMEN

Motie Integrale benadering met participatie/ communicatie proces via next step in het Energieplan

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8961230/1/2020-07-01%20Motie%2011_4%20GB%20-%20Integrale%20benadering%20-%20AANGENOMEN

Motie Vergemakkelijken initiatiecven duurzame engergie door aanpassen leges

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8960850/1/2020-07-01%20Motie%2011_1%20D66%20-%20Leges%20initiatieven%20duurzame%20energie%20-%20AANGENOMEN

Tegen gestemd:

Motie Concept RES BOD Deventer communicatieplan 2020/2021

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8793664/1/2020-05-27%20Motie%203%20RES%20-%20GB%20-%20Concept-bod%20Deventer%20Communicatie-participatie%20-%20AANGENOMEN

Motie Woondeal Deventer/ Zwolle

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8925220/1/2020-06-24%20Motie%20VVD%20-%20Woondeal%20Deventer-Zwolle%20-%20AANGENOMEN

Motie Hittestress in de openbare ruimte

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9142441/1/Motie%20vreemd%20-%20Gemeentebelang%20%20Hittestress%20-%20AANGENOMEN

Amendement Samenwerking culturele instellingen

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9431685/1/2020-11-18%20Motie%20Gb%20-%20Samenwerking%20culturele%20instellingen%20AANGENOMEN

Voor Mens, Dier en Natuur

Vergelijkbare berichten