|

Gehele oppositie Deventer roept op tot uitstel behandeling Voorjaarsota.

Geacht presidium,

De afgelopen maanden hebben we bij meerdere gelegenheden onze zorg geuit dat de gedachtewisseling tussen raad en samenleving over de voorjaarsnota teveel in het gedrang gaat komen.

Door de werkwijze die bij het maken van de voorjaarsnota is gevolgd, kan die gedachtewisseling pas vanaf deze week beginnen. Het gevaar bestaat dat de democratische betrokkenheid waar we allemaal naar streven, in de praktijk vooral zal bestaan uit één ouderwetse inspraakronde op 22 juni. De ruimte voor verdere gedachtewisseling en het ontwikkelen van alternatieven is erg beperkt, temeer omdat nu een groot aantal discussies gelijktijdig aan de orde is gesteld. Deze veelheid gekoppeld aan het korte tijdsbestek is ook slecht voor de integrale beoordeling waar de voorjaarsnota nu juist voor bedoeld is. Het maakt de tijdige beantwoording van technische vragen tegelijkertijd belangrijker, maar ook lastiger: de eerste ronde liep al een dag vertraging op en ook van later nog te stellen vragen is tijdige beantwoording onzeker.

Het is op dit moment niet voldoende duidelijk hoe in het gedachte tijdsbestek echt recht kan worden gedaan aan de voorstellen die bij de motiemarkt naar voren komen. Hetzelfde geldt voor een behoorlijke behandeling van de ingediende plannen voor het Speelgoedmuseum. De voorjaarsnota zelf leert dat over de grootste tegenvaller waarmee wordt gerekend (herverdeling Gemeentefonds) in de zomer vermoedelijk meer duidelijkheid komt. Datzelfde geldt voor het project De Viking.

Het voorstel om ook in de periode tussen juni en november de dialoog met de samenleving voort te zetten, lijkt ons gelet op voorgaande punten vanzelfsprekend. Maar het is duidelijk dat de behandeling van de voorjaarsnota in die dialoog een grote rol speelt. Wij vinden dat de raad dit zorgvuldig hoort te doen. Juist als we keuzes moeten maken waar bewoners het moeilijk mee hebben, is het belangrijk dat zij ervaren dat we hun in de voorbereiding daarvan echt het volle pond hebben gegeven. Dat geldt even goed voor instellingen en andere partners waar we mee samenwerken: die samenwerking vereist dat we elkaars beweegredenen kennen, juist als het moeilijk wordt.

Daarom verzoeken wij u de behandelingsprocedure voor de voorjaarsnota aan te passen en hiervoor een nieuw tijdschema met communicatieplanning te maken waarin de hiervoor genoemde punten voldoende ruimte krijgen. Dat is niet mogelijk in de korte tijd voor de zomervakantie. We willen graag meedenken en meewerken aan een ruimere planning en we zijn ervan overtuigd dat we dan eind september over de voorjaarsnota complete besluiten kunnen nemen op een manier die recht doet aan de opvattingen die we als raad eerder hebben uitgesproken.

Met vriendelijke groeten,

ChristenUnie, Henrike Nijman
Deventer Belang, Margriet de Jager
Deventer Sociaal, Kitty Schmidt
DeventerNu, Alex Gebhardt
GroenLinks, Tjeerd van der Meulen
SP, Eugene Kelder
VVD, Marco P. Swart

Vergelijkbare berichten