Vragen over aanpassen van het minima en participatiebeleid


Eind april heeft de raad gesproken over het minimabeleid in Deventer.
In het algemeen kunnen we stellen dat het gebruik van de regelingen groeit en dat Deventer ook een groot aanbod van verschillende regelingen kent.
Toch vallen er nog te veel inwoners buiten de boot doordat het inkomen op papier te hoog is,
terwijl het reëel te besteden inkomen na aftrek van alle kosten in de praktijk veel lager uitvalt en mensen dus onder het minimum zakken.
Hierdoor kan geen gebruik gemaakt worden van de Recht Op regelingen, Leergeld en de voedselbank.
Een onwenselijke situatie, die wat ons betreft niet strookt met het uitgangspunt dat iedereen in Deventer meedoet.

Ook wordt er al lang gesproken over de mogelijkheid van bijverdienen in de bijstand.
Deventer heeft hiervoor meegedaan aan een pilot regelarme bijstand, maar helaas was de deelnemende groep bijstandsgerechtigde te klein om hieraan ook harde conclusies te verbinden.
Om bijverdienen in de bijstand mogelijk te maken, zou de participatie wet landelijk moeten worden aangepast. Helaas zien we hier vanuit het Rijk nog geen concrete actie en daarom
zien we dat steeds meer gemeenten zelf besluiten om bijverdienen in de bijstand onder voorwaarden toe te staan.

De fracties van CDA en Deventer Sociaal zouden graag zien dat Deventer ook onderzoekt onder welke voorwaarden mensen met een bijstandsuitkering zouden kunnen bijverdienen en of de gemeente bij de uitvoering van het minimabeleid voortaan uit kan gaan van het reëel te besteden inkomen om zo de participatie en deelname aan regelingen te kunnen vergroten.

We hebben hierover de volgende vragen gesteld aan het college van B&W.

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/10103381/1/2021-05-07%20Vragen%20art%2046%20RvO%20-%20CDA-DS%20-%20Amoedebeleid%20en%20inkomensondersteuning?fbclid=IwAR0xbrCd_8luQa47SHHC_ZHJxDSrwNarhgLlq5lmOqobiVgPdsjIn5VG2Ns

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/10103390/1/2021-05-07%20Vragen%20art%2046%20RvO%20-%20CDA-DS%20-%20Bijverdienen%20in%20de%20bijstand?fbclid=IwAR0aaPRf9f7ReXSQtLhEFq-e015ZF_mF8JDMJqvYHPqdtRi6TpWrXjk8AoE

Vergelijkbare berichten