Antwoorden op onze vragen PlusOV

In november 2017 is het verbeterplan PlusOV gestart.
Ouders en chauffeurs laten ons weten dat de problemen nog steeds spelen.
Er wordt in de praktijk dus nog niet veel gemerkt van de toegezegde verbeteringen.
De problemen zijn structureel en worden nu met veel kunst en vliegwerk, door zowel de chauffeurs als de ouders zelf opgelost.

We hebben ouders en chauffeurs gevraagd met ons mee te denken en suggesties voor verbeteringen met ons te delen.
Daarnaast heeft onze fractie het college opnieuw vragen gesteld over de vorderingen bij PlusOV.
Uit de beantwoording blijkt dat het college er nog steeds vanuit gaat dat alle problemen binnen de gestelde termijn van zes maanden worden opgelost.

Volgende week spreekt de raad met de directie van PlusOV en de wethouder.
Onze fractie zal deze sessie gebruiken om alle suggesties en verbeterpunten die we mochten ontvangen te delen. We hopen hiermee op een positieve manier bij te kunnen dragen aan een oplossing voor de problemen die nu al veel te lang spelen.

De vragen en antwoorden:

In uw brief van 3 februari heeft u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over de voortgang van het verbeterplan Plus OV.

Voordat wij uw vragen beantwoorden merken wij op dat op 21 februari a.s. Plus OV aan de raad een presentatie geeft over de stand van zaken, het verbeterplan en reeds ingezette diverse veranderingen. Zo zal o.a. stil worden gestaan bij de (afhandeling van) klachten, de routes, de inzet van het personeel en de periode waarin verbeteringen zichtbaar zullen zijn. Uw vragen zullen daarbij ook ongetwijfeld aan de orde komen en de beantwoording daarvan kan dan uitgebreider zijn. Uw vragen beantwoorden wij voor nu als volgt:

Vraag 1: Gaat het college er nog steeds van uit dat de problemen bij Plus OV binnen de gestelde termijn van zes maanden worden opgelost?

Antwoord: Ja, daar gaat het college nog steeds van uit.

Vraag 2: Herkent het college de klachten van de ouders en de chauffeurs en hoe verloopt hierover de communicatie met Plus OV?

Antwoord: De klachten worden door ons herkend. Klachten komen in principe rechtstreeks bij Plus OV terecht. Klachten die bij de gemeente binnenkomen, worden doorgestuurd naar Plus OV. Hierover is dan nauw contact met Plus OV over de afhandeling en oplossingen.

Vraag 3: Geven de recente ontwikkelingen bij Plus OV aanleiding om bij te sturen in het verbeterplan?

Antwoord: Dat is nog niet aan de orde. Het uitvoeren van het verbeterplan kost tijd. Wij zijn nog steeds van mening dat Plus OV met het verbeterplan op de goede weg is. Zo wordt er bijvoorbeeld volop ingezet op scholing en training van personeel, maar daarvan zijn de effecten nog niet direct zichtbaar.

Vraag 4: Kan het college aangeven hoe het toezicht op het verbeterplan vanuit de gemeente is geregeld?

Antwoord: Dat verloopt via het (frequente) ambtelijk overleg en het bestuurlijk overleg.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,
M.A. Kossen ir. A.P. Heidema

 

Vergelijkbare berichten